Høring - forslag om endring av vedtektene til Internasjonalt reindriftssenter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2010

Vår ref.: 200905788-/GUH

                                                             Russisk versjon (PDF)

1. Innledning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) sender med dette på høring forslag til endring av vedtektene for Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift. Departementet har hatt dialog og kontakt med Verdensforbundet for reindriftsfolk/ Association of World Reindeer Hurders (WRH) i utarbeidelsen av endringsforslag til senterets vedtekter, jf. §§ 2 og 4.

Departementet foreslår at tidsavgrensningen av reindriftssenterets virksomhet oppheves (§ 3). Det samme gjelder tidligere § 8 om evaluering av senteret. Senterets navn foreslås endret til Internasjonalt reindriftssenter. Endringsforslaget gjelder også §§ 3 og 8 om senterets formelle tilknytning til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som fastsetter senterets vedtekter i samråd med Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Utenriksdepartementet (UD). Antall styremedlemmer foreslås økt fra fem til seks, og antall varamedlemmer fra tre til fire (§ 4). Det foreslås at intitusjoner og organisasjoner som inviteres til å foreslå kandidater til styret, utvides med Arktisk universitet (§ 4).

Ansvaret for samiske saker er fra høsten 2009 overført fra AID til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Eventuell uttalelse til forslaget om vedtektsendringene bes sendt til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Postboks 8004 Dep, 0030 OSLO innen 20. februar 2010 eller pr. e-pst til postmottak@fad.dep.no 

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Instansene bes vurdere om forslaget bør forelegges for eventuelle underordnete organer eller relevante samarbeidsorganer.

2. Bakgrunn

Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift ble etablert i Kautokeino høsten 2005 for å styrke det internasjonale samarbeidet om reindrift. Det er vektlagt at reindriftsfolk og deres organisasjoner skal ha et nært forhold til senteret som skal drives i samråd med Verdensforbundet for reindriftsfolk (WRH). Senteret skal innhente og formidle informasjon og dokumentasjon om forhold som har betydning for reindriften, og styrke samarbeidet mellom reindriftsfolk i arktiske områder. Reindriftssenteret ble opprettet for en tidsavgrenset periode og fikk tildelt midler de første årene fra Kommunal- og regiondepartementet/AID, LMD og UD. Fra 2007 er senterets ordinære virksomhet finansiert over AID’s budsjettkapittel 684. Fra 2010 vil finansieringen skje over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett. Driftsbudsjettet er foreslått til 3,435 mill. kr i 2010.

3. Departementets forslag

Bakgrunnen for forslag om endring av vedtektene er blant annet at reindriftssenterets virksomhet ikke lenger er tidsavgrenset (§3). Det vil i tillegg være nødvendig å justere senterets departementstilknytning (§ 3 og ny § 8)og endre senterets navn til en kortere versjon - Internasjonalt reindriftssenter. 

Departementet foreslår i § 3, 3. ledd at antall styremedlemmer økes fra fem til seks, og varamedlemmer fra tre til fire. Begrunnelsen er at Russland er det største reindriftslandet i verden hvor 2/3 av verdens reindrift utøves på arealmessig store reindriftsområder. For å sikre forankring, kontakt og legitimitet for senterets virksomhet, vil en sterkere representasjon fra reindriftsområdene i øst i Russland være viktig. Dette har også Agderforskningen konkludert med i evalueringen av senteret i 2007. Det forutsettes at utgifter knyttet til økt deltakelse i styret, dekkes innenfor senterets budsjettrammer.

Departementet foreslår en tilføyelse til 2. setning i § 2, 2. ledd for å klargjøre at senteret kan, i tillegg til å påpeke behov for forskning på aktuelle områder, ta initiativ til at det igangsettes relevant forskning ved forskningsinstitusjoner. En av forutsetningene for opprettelsen av reindriftssenteret i 2005, var at det ikke skulle etableres som et forskningssenter i tillegg til eksisterende forskningsinstitusjoner. Det er viktig at oppbygging av forskningskompetanse og ansvar for forskningsfaglige oppgaver ligger til de institusjoner som har forskning innen sitt mandatområde.

I tillegg foreslås § 2, 1. ledd endret noe for å klargjøre at senteret har mandat til å innhente både informasjon og dokumentasjon om forhold innen reindriften, herunder tradisjonelle kunnskaper fra reindriften.

For å tydeligjøre senterets internasjonale virkeområde, foreslår departementet at “i Norge og andre land” erstattes med “i de ulike reindriftsland” i § 2, 4. ledd.

Det er nødvendig å synliggjøre at også andre næringsutøvere i urfolkssamfunn i nord er målgruppe for senterets virksomhet. Samarbeid mellom reindriften og andre næringsutøvere vil være av stor samfunnsmessig betydning. Departementet foreslår “andre næringsutøvere”  føyd til rekken av reindriftssenterets målgrupper i § 2, 4. ledd.

Departementet foreslår at “Arktisk universitet” føyes til rekken av institusjoner og organisasjoner som inviteres til å foreslå kandidater til senterets styre, jf. § 4, 2. ledd. 
Det er nylig opprettet et institutt for sirkumpolar reindrift ved Arktisk universitet. Opprettelsen er et samarbeid mellom Samisk høgskole, reindriftssenteret og WRH.
 
4. Forslag til endring av vedtektene

Endringsforslaget av vedtektene for Internasjonalt reindriftssenter følger vedlagt. Endringene i forslaget fremkommer i kursiv skrift.

 

Med hilsen

Petter Drefvelin (e.f.)
ekspedisjonssjef
Máret Guhttor
avdelingsdirektør


Vedlegg: 2

 

Vedtekter for Internasjonalt reindriftssenter

Russisk versjon (PDF)

fastsatt  xx.xx.2010 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

§ 1 Formål

Internasjonalt reindriftssenter skal bidra til å opprettholde og videreutvikle en bærekraftig reindrift i nordområdene og til å styrke samarbeidet mellom reindriftsfolk. Senteret skal også bidra til å ivareta reindriftens tradisjonelle kunnskaper og fremme kunnskap om og forståelse for reindriften.

§ 2 Reindriftssenterets virksomhet

Reindriftssenteret skal være en faglig selvstendig institusjon.

Senteret skal innhente informasjon og dokumentasjon, samt skaffe oversikt over relevant kunnskap om tamreindriften og formidle om forhold som har betydning for reindriftens vilkår, kultur og økologi, herunder forskningsresultater og tradisjonelle kunnskaper fra reindriften. Senteret kan påpeke behov for forskning på aktuelle områder, og eventuelt ta initiativ til at det igangsettes relevant forskning ved forskningsinstitusjoner.

Reindriftssenteret skal også yte faglig og administrativ bistand til Verdensforbundet for reindriftsfolk og dets internasjonale aktiviteter.

Målgrupper for reindriftssenterets virksomhet er reindriftsutøvere, offentlige myndigheter, forsknings- og fagmiljøer, andre næringsutøvere, organisasjoner, samarbeidsorganer og samfunnet forøvrig i de ulike reindriftsland.


§ 3 Organisering

Reindriftssenteret organiseres som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet fastsetter reindriftssenterets vedtekter i samråd med Landbruks- og matdepartementet og Utenriksdepartementet, jf. også § 9. 

Senteret ledes av et styre som består av seks medlemmer og fire varamedlemmer.

Daglig leder er ansvarlig for senterets løpende drift.

§ 4 Oppnevning av styret

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet oppnevner styrets leder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer i samråd med Verdensforbundet for reindriftsfolk. Oppnevnelsen skal foretas blant foreslåtte kandidater og gjelder for fire år. Styremedlemmene skal ha kjennskap til reindrift og tradisjonelle kunnskaper relatert til reindrift.

Institutt for Arktisk biologi ved Universitetet i Tromsø, Samisk høgskole, Arktisk universitet, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Verdensforbundet for reindriftsfolk, Samerådet, Svenska Samernas Riksförbund i Sverige, Suoma Boazosámit RS i Finland og Reindeer Herders’ Union of Russia i Russland inviteres til å fremme forslag på kandidater til styret. Hver institusjon/organisasjon bes om å fremme forslag på både en kvinne og en mann.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Verdensforbundet for reindriftsfolk kan i samråd invitere andre institusjoner og organisasjoner til å fremme forslag på kandidater til styret.


§ 5 Styret

Styret er reindriftssenterets øverste organ, og har det overordnede ansvaret for senterets virksomhet. Det har ansvaret for at virksomheten holder en høy faglig kvalitet, og drives effektivt og i samsvar med gjeldende regelverk. Styret har ansvaret for faglig utvikling, ressursbruk og prioriteringer, samt å utarbeide strategier for senterets virksomhet. Styret skal avgi årsregnskap og årsmelding, og vedta budsjett og virksomhetsplan. Styret skal også tilsette daglig leder, og senterets øvrige personell etter innstilling fra daglig leder.

Dersom noen av styremedlemmene er forhindret fra å møte, skal varamedlemmer innkalles. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.


§ 6 Daglig leder

Daglig leder skal lede reindriftssenterets virksomhet, og har ansvar for senterets interne organisering, innenfor de rammer styret fastsetter.

Daglig leder er sekretær for styret, skal forberede og tilrå i de saker som legges frem for styret, og er ansvarlig for å iverksette styrevedtak.

Daglig leder er ansvarlig for at den økonomiske driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Daglig leder skal utarbeide budsjettforslag og årsregnskap, og holde styret orientert om økonomiske og andre forhold av betydning for senterets virksomhet.

Daglig leder har budsjettdisposisjonsfullmakt og myndighet til å inngå avtaler om senterets eiendeler, prosjekter og samhandlingsrelasjoner innenfor de rammer som styret fastsetter.

Daglig leder er ansvarlig for å utlyse ledige stillinger og innstille for styret.


§ 7 Rapportering

Reindriftssenteret avgir årsrapport og regnskap til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Nærmere krav til rapporteringen følger av Økonomireglementet for staten og de årlige tildelingsbrevene.

§ 8 (tidligere) oppheves

Ny § 8 Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft fra den tid Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet
Utenriksdepartementet
Miljøverndepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kulturdepartementet
Finansdepartementet
Sámediggi/Sametinget
Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
Samenes folkeforbund /Sámiid Álbmotlihttu
Sáráhkká
Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum
Nuoreh - samisk ungdomsorganisasjon v/Susanne Amalie Andersen
Østsamene i Neiden v/Otto Borissen
Skoltene i Norge v/Mikit Iwanowitz
Sámi bivdo- ja meahcástansearvi - Samisk fangst- og utmarksforening
Goahtegearret – Samenes Narurressursforbund
Mearraluossabivdiid searvi - Tana og omegn sjølaksefiskerforening
Verdensforbundet for reindriftsfolk
University of the Arctic International Secretariat
Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvi/Norske reindriftsamers Landsforbund
Sámi allaskuvla
Universitetet i Tromsø, Institutt for arktisk biologi
Sámeráđđi/Samerådet
Reindeer Herders` Union of Russia
Suoma Boazosámit
Svenska Samernas Riksforbund

Universitetet i Tromsø (PDF)
Sametinget (PDF)
Sámi allaskuvla/Samisk høgskole (PDF)

Ingen merknader:

Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Utenriksdepartementet

Til toppen