Instruks om berostillelse av behandling av saker om oppholdskort og varig oppholdskort som familiemedlem til mindreårig EØS-borger

Instruks til UDI og UNE om å stille i bero behandling av saker om oppholdskort og varig oppholdskort som familiemedlem til mindreårig EØS-borger.

1. Innledning 

Arbeids- og sosialdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang etter utlendingsloven (ul.) § 76 annet ledd siste punktum, som innebærer at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om prioritering av saker.

I brev av 19. desember 2019, har EFTAs overvåkningsorgan (ESA), foreløpig konkludert med at norsk praksis er i strid med direktivet om fri personbevegelighet 2004/38/EF (direktivet). ESA, mener at norske utlendingsmyndigheter tolker direktivet feil når det gjelder retten til opphold i Norge for mindreårige EØS-borgere og avledet rett til opphold for deres familiemedlemmer (tredjelandsborgere).

Direktivet om fri personbevegelighet er gjennomført i utlendingsloven kapittel 13  og utlendingsforskriften kapittel 19. Familiemedlemmer fra land utenfor EØS har oppholdsrett så lenge de følger eller slutter seg til en EØS-borger, jf. utlendingsloven § 110 andre ledd og tredje ledd.

Det vises til at staten v/UNE har en verserende sak i domstolen som omhandler mindreårige EØS-borgeres oppholdsrett og avledet rett til opphold for familiemedlemmene etter EØS-regelverket. Departementet har på bakgrunn av dette, besluttet å instruere UDI og UNE om å berostille saker som omhandler søknader om oppholdsrett fra familiemedlem til mindreårige EØS-borgere som oppfyller vilkårene i utlendingsloven § 112 første ledd bokstav c (tilstrekkelige midler og sykeforsikring).

2. Instruks

Departementet instruerer herved UDI og UNE om å berostille behandling av saker om oppholdskort fra tredjelandsborgere i medhold av utlendingsloven § 114 første ledd, der referansepersonen er mindreårig EØS-borger som oppholder seg i riket og råder over tilstrekkelig midler til å forsørge seg selv og eventuelle medfølgende familiemedlemmer og som har sykeforsikring jf. utlendingsloven § 112 første ledd bokstav c).

Dette innebærer at det ikke skal fattes vedtak som gir oppholdsrett til familiemedlem (tredjelandsborger) av mindreårige EØS-borgere som oppholder seg i Norge på tilstrekkelige midler og som har sykeforsikring i behold. Dette gjelder søknader om oppholdskort etter utlendingsloven § 114 første ledd, søknader om varig oppholdsrett etter utlendingsloven § 116 og der det er søkt om å bevare retten til opphold i riket etter utlendingsloven § 114 tredje og fjerde ledd.

Berostillelsen omfatter både saker som er til behandling  i UDI og UNE, samt fremtidige søknader om oppholdskort. Departementet instruerer videre UDI og UNE om å berostille relaterte saker (utvisning og tilbakekall), som ikke kan avgjøres før det foreligger endelig avgjørelse i søknad om oppholdskort. Berostillelsen innebærer at det heller ikke skal sendes forhåndsvarsel om mulig utvisning i disse sakene.

UDI og UNE kan fortsatt innhente opplysninger fra partene og foreta nødvendige  undersøkelser for å avgjøre om en sak kan behandles eller skal stilles i bero. UDI og UNE kan avslå søknader hvor det er klart at vilkårene for oppholdsrett ikke er oppfylt og der det foreligger misbruk av EØS-reglene (artikkel 35 i direktivet).

Departementet legger til grunn at EØS-borgeren og familiemedlemmet som har søkt om oppholdskort kan oppholde seg og arbeide i Norge.

Instruksen trer i kraft straks.

Med hilsen

 

Einar Skancke (e.f.)
ekspedisjonssjef

Cathrine Opstad Sunde                                                              avdelingsdirektør

Kopi:

Justis- og beredskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet