Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

Til innholdsfortegnelse

3 Når skal forholdet til KU-forskriften avklares?

Etter forskriften § 11 skal det besluttes om en plan omfattes av KU-forskriften før varsel om planoppstart.

Det er henholdsvis fylkeskommunen for regionale planer, og kommunen for kommunale planer som har ansvar for å avklare forholdet til KU-forskriften. For statlige arealplaner etter pbl. § 6-4 , er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som avgjør KU-plikt.

Forslagsstillere som har rett til å fremme forslag til detaljregulering etter pbl. § 3-7 tredje ledd eller § 12-3 andre ledd, har et selvstendig ansvar for å vurdere og avgjøre om planen omfattes av KU-forskriften, jf. forskriften § 4 annet ledd.

Det må avklares på et tidlig tidspunkt om planen kan ha virkninger i et naboland. Dersom det er antatt at planen kan ha grenseoverskridende virkninger, skal prosessen følge bestemmelsene i kapittel 8 i KU-forskriften. Les mer om dette i punkt 7.12 i veilederen.

3.1 Opplysninger som skal legges fram av forslagstiller som grunnlag for å vurdere KU-plikt

For reguleringsplaner er normalt kommunen ansvarlig myndighet til å avgjøre om planarbeidet omfatter tiltak nevnt i vedlegg I eller vedlegg II i KU-forskriften. Dette gjelder også for private planinitiativ. I slike tilfeller er imidlertid privat forslagsstiller pliktig til å legge fram sine egne vurderinger av om planen kan få vesentlige virkninger ut fra kriteriene i § 10, og gi en kortfattet beskrivelse av planen i tråd med § 9. I forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering er det i § 1 bokstav i, gitt bestemmelser om at forslagsstiller i planinitiativet skal vurdere planen opp mot KU-forskriften, samt beskrive hvordan kravene skal ivaretas i den påfølgende planprosessen. Dersom privat forslagsstiller vurderer at tiltaket ikke er KU-pliktig, skal en begrunnelse for dette gis i planinitiativet.

Som grunnlag for ansvarlig myndighets vurdering av om planen kan få vesentlige virkninger, skal forslagsstiller i henhold til § 9 i KU-forskriften gi en kortfattet beskrivelse av:

  • § 9
  • a) planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle rivningsarbeider
  • b) miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn
  • c) planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og produksjon av avfall
  • d) forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser

Beskrivelsen skal være basert på tilgjengelig kunnskap.

3.2 Avklaring av KU-plikt for private planforslag

På bakgrunn av framlagte opplysninger skal spørsmålet om KU-plikt tas opp i oppstartsmøtet, jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 2 bokstav b. Det skal også avklares hvordan det videre opplegget skal være for arbeidet fram til en slik utredning foreligger. Konklusjonen skal framgå av referatet fra oppstartsmøtet jf. § 3 andre ledd. Dersom det i oppstartsmøtet ikke besluttes om planarbeidet faller inn under KU-forskriften, skal det i referatet angis når og hvordan dette spørsmålet skal avklares.

Ansvarlig myndighet skal før planoppstart og senest seks uker etter at forslagsstilleren har gitt opplysninger etter § 9, og ut fra alle tilgjengelige opplysninger, ta stilling til om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. KU-forskriften § 11 første ledd. Ansvarlig myndighets beslutning av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal begrunnes, jf. § 11 tredje ledd. Begrunnelsen skal framgå av varsel og kunngjøring om oppstart av planarbeidet. I praksis vil en slik begrunnelse måtte relateres til de forholdene som er vurdert etter KU-forskriften § 10, og denne vurderingen skal gjøres tilgjengelig for offentligheten. Beslutning om at planen vil utløse konsekvensutredning er prosessledende og kan ikke påklages.

Regionale og statlige myndigheter har en viktig rolle i å påse at kommunens vurdering av KU-plikt er i samsvar med forskriften. Dersom det ved varsel om planoppstart vurderes at planen kan komme i konflikt med nasjonale og regionale interesser og hensyn, og at det dermed er behov for konsekvensutredning, skal dette framgå av uttalelsene til oppstartsvarsel.

I punkt 7.6 gis det en omtale av situasjoner der spørsmålet om KU-plikt kommer opp etter varsel om planoppstart.

Til dokumentets forside