Historisk arkiv

Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017 (heretter kalt KU-forskriften eller forskriften). Forskriften omfatter både konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, der ansvarlig departement er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover, der Klima- og miljødepartementet er ansvarlig.

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. Det sentrale er at beslutninger om arealbruk skal bygge på et opplyst og kunnskapsbasert grunnlag, som igjen skal ha vært gjenstand for åpne, inkluderende og demokratiske prosesser.

Denne veilederen omhandler konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (pbl.).

Kommunen har en særlig viktig rolle som ansvarlig myndighet for planer etter plan- og bygningsloven som omfattes av KU-forskriften. Kommunen skal påse at bestemmelsene i forskriften følges. Tilsvarende er fylkeskommunen ansvarlig myndighet for regionale planer, og departementet ansvarlig myndighet for statlige arealplaner.

Kapittel 2 i denne veilederen omtaler hvilke planer etter plan- og bygningsloven som reguleres av forskriften. Kapittel 3 handler om når og hvordan spørsmålet om en plansak omfattes av forskriften, skal avklares. Kapittel 4, 5 og 6 gjennomgår de ulike faser i plan- og konsekvensutredningsprosessen. Kapittel 7 gir en nærmere omtale av andre bestemmelser i forskriften, og kapittel 8 beskriver enkelte tiltak i de to vedleggene i forskriften.

Til forsiden