Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

Til innholdsfortegnelse

6 Høring og behandling av konsekvensutredning

6.1 Høring av planforslag med konsekvensutredning

Høring og behandling av planforslag med konsekvensutredning framgår av plan- og bygningslovens regler for den enkelte plantypen og av kapittel 6 i KU-forskriften. Planforslag med konsekvensutredning skal sendes på høring til berørte myndigheter, parter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn, jf. § 25 i forskriften.

For private planforslag skal kommunen vurdere om konsekvensutredningen tilfredsstiller kravene i forskriften og det fastsatte planprogrammet, før den sendes på høring sammen med planforslaget.

Det skal settes en frist på minst seks uker for å gi uttalelse til planforslaget og konsekvensutredningen. Kommunen skal ha tilgjengelig relevante bakgrunnsdokumenter og fagrapporter, og disse skal også gjøres tilgjengelige på ansvarlig myndighets nettsted.

Ved endring i planen etter gjennomført høring av planforslag, skal ansvarlig myndighet påse at konsekvensene av endringene blir redegjort for før det fattes vedtak i saken jf. § 26. Dersom endringene er vesentlige for saken, skal planforslag med oppdatert konsekvensutredning sendes på ny høring. Tilsvarende gjelder for endringer av planer som utløser ny behandling etter plan- og bygningsloven.

6.2 Tilleggsutredninger

Ansvarlig myndighet skal, på bakgrunn av høringen og egne vurderinger, ta stilling til om konsekvensutredningen tilfredsstiller kravene i kapittel 5 i KU-forskriften, eller om det er behov for tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon, jf. § 27. Tilleggsutredninger kreves dersom det ved høringen kommer fram opplysninger om nye forhold som bør utredes, eller hvis viktige tema ikke er tilfredsstillende belyst i konsekvensutredningen.

Forslagsstiller eller kommunen skal sende eventuelle tilleggsutredninger på høring til de som har gitt uttalelse til planforslaget med konsekvensutredning, samt eventuelt andre berørte parter og myndigheter, med frist på minimum to uker. Forskriften stiller ikke krav til at det utarbeides noen oppdatert konsekvensutredning, men tilleggsutredningen, og uttalelsene til denne, skal inngå ved sluttbehandling av planforslaget.

6.3 Behandling av planforslag med konsekvensutredning

Ved siste revisjon av KU-forskriften ble det tatt inn en ny bestemmelse om oppdatert kunnskap (§ 28), og bestemmelsen om sluttbehandling av saken (§ 29) ble bygget noe ut. Begge endringene ble gjort på bakgrunn av nye bestemmelser i EIA-direktivet .

Bestemmelsen om oppdatert kunnskap er rettet mot situasjoner der det går lang tid fra gjennomført høring av konsekvensutredningen fram til tidspunkt for endelig vedtak. Dette vil antakelig særlig gjelde klagesaker og ved departementets behandling av innsigelser til kommunale planvedtak. I henhold til § 28 i forskriften skal vedtaksmyndigheten forvisse seg om at oppdatert kunnskap legges til grunn for å behandle saken. Den nye bestemmelsen samsvarer med kravet som ligger i bl.a. naturmangfoldloven § 8.

I KU-forskriften § 29 om sluttbehandling av planen, understrekes det at kommunen skal ta tilbørlig hensyn til konsekvensutredningen og innkomne uttalelser. Dette betyr at ansvarlig myndighet må sørge for at egenskapene ved planen og hvilke vesentlige virkninger den vil medføre for miljø og samfunn beskrives i saksframlegget. Det skal også framgå hvordan høringsuttalelsene er vurdert og hvilken vekt de er tillagt.

Ved sluttbehandlingen av planen skal ulempene, i form av negative virkninger for miljø eller samfunn, synliggjøres og vurderes opp mot nytten av planen eller tiltak i planen. Forutsatte krav til miljøoppfølging og -overvåking, skal klart framgå av bestemmelsene, inkludert eventuelt krav om å utarbeide miljøoppfølgingsprogram og vilkår etter sektorlovgivningen.

Det skal i nødvendig grad stilles krav om overvåking av vesentlige negative virkninger planen vil kunne få, jf. pbl. §§ 11-8 og 11-9, særlig nr. 8, eller § 12-6 og § 12-7.

Kommunen, sammen med relevante tilsynsmyndigheter, skal sørge for at forslagsstiller overholder vilkårene nevnt over.

Etter § 29 skal ansvarlig myndighet sørge for at det i planbestemmelsene stilles nødvendige «vilkår for å unngå, begrense, istandsette og om mulig kompensere vesentlige negative virkninger for miljø og samfunn», og påse at forslagsstiller overholder bestemmelsene. Se nærmere omtale av tiltakshierarkiet og kompensasjonstiltak i punkt 7.9.

Saksframlegget og planvedtaket med begrunnelse og vilkår, skal være offentlig tilgjengelige. Dokumentene skal også være elektronisk tilgjengelige på nett og kunngjøres iht. plan- og bygningsloven.

Til dokumentets forside