Rundskriv N-2/2018 - nasjonal regel for taksering av nullutslippskjøretøy på offentlige ferjesamband

Med hjemmel i forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 29, fastsatt med hjemmel i yrkestransportloven, innfører Samferdselsdepartementet nasjonale regel for taksering av nullutslippskjøretøy på offentlige ferjesamband.

Ved behandlingen av Innst. 2 S (2016–2017) om nasjonalbudsjettet for 2017 og forslaget til statsbudsjettet for 2017, vedtok Stortinget 5. desember 2016 følgende anmodning til regjeringen:

"Stortinget ber regjeringen utvide fordelene for elbiler gjennom følgende tiltak: c) Det etableres en nasjonal bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 pst. av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferjer og parkering."

Regjeringen sin oppfølging av anmodningsvedtaket er omtalt i Prop. 87 S (2017-2018) Nokre saker om luftfart, veg, særskilte transporttiltak, kyst og post og telekommunikasjonar.

Med hjemmel i forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 29, fastsatt med hjemmel i yrkestransportloven, innfører Samferdselsdepartementet følgende nasjonale regel for taksering av nullutslippskjøretøy på offentlige ferjesamband:

"Nullutslippskjøretøy (fellesbetegnelsen på el- og hydrogenkjøretøy) skal ikke betale mer enn maksimalt 50 pst. av takstene for tilsvarende stort konvensjonelt kjøretøy på ferje. Taksten for nullutslippskjøretøy skal kunne rabatteres med ulike rabattordninger på lik linje med kon-vensjonelle kjøretøy."

Den nasjonale regelen innebærer at takstene for nullutslippskjøretøy vil variere mellom 0 og 50 pst. av taksten for tilsvarende stort konvensjonelt kjøretøy på ferje, inkl. fører. Den enkelte takstmyndighet har frihet til å fastsette taksten for nullutslippskjøretøy innenfor dette intervallet. Det ytes ordinære rabatter på denne prisen.

Regelen trer i kraft 1. juli 2018.

Med hilsen

Hans Einar Nerhus (e.f.)
avdelingsdirektør

Øyvind Stokka
førstekonsulent

Forskriften som pdf