Rundskriv N-2/2023 Takster for nullutslippskjøretøy på ferje

Med hjemmel i forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy(yrkestransportforskriften) § 29, endrer Samferdselsdepartementet dagens regel for taksering av nullutslippskjøretøy på ferjesamband.

Dette rundskrivet erstatter tidligere rundskriv N-2/2018 som ble sendt ut 29. mai 2018.

Les rundskrivet (pdf)