Rundskriv

Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ med meir

Kommunelova inneheld ei rekke føresegner om folkevalde organ og kva som skal skje i kommunen og fylkeskommunen etter val til nye kommunestyre og fylkesting. I denne rettleiaren forklarar departementet nærare om alle føresegn som gjeld valet av medlemer til ulike folkevalde organ og kven som kan veljast.

Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ med meir (PDF)