Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke i 2020, er 587 kroner per medlem.

Beløpet som ligger til grunn for fastsettingen av satsen i 2020,
er 2 215 341 000 kroner. Medlemstallet for Den norske kirke som inngår i beregningsgrunnlaget for satsen, er 3 774 332.

Vedlagt følger en nærmere redegjørelse for fastsettingen av satsen.

 

Med hilsen

Ellen Ur (e.f.)

avdelingsdirektør

Geir Telstø

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.