Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Strategi for regjeringen.no 2017 – 2021

Revisjon av strategi for 2013 - 2016

Visjon

Regjeringen.no gir befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skaper engasjement i demokratiske prosesser.

Formål

Regjeringen.no skal være hovedkilde for pålitelig og samordnet informasjon fra regjeringen til befolkningen.

Hovedmål

Regjeringen.no skal:

  • Gi en effektiv brukeropplevelse
  • Formidle prioritert, aktuelt og relevant innhold
  • Tilrettelegge for samspill med andre digitale kanaler
  • Oppfylle tekniske krav til en sikker og oppdatert tjeneste

Delmål for regjeringen.no beskrives i «Målbildet for regjeringen.no 2017–2021» (PDF).

Innhold og målgrupper

Regjeringen.no skal sørge for at alle får tilgang til regjeringens dokumenter.

Informasjon fra departementene om beslutninger og politikk som er grunnlaget for borgernes rettigheter, plikter og muligheter skal gjøres lett tilgjengelig.

Viktige begivenheter og aktiviteter skal dokumenteres og bevares for ettertiden.

Hele befolkningen er målgruppen for regjeringen.no, men følgende målgrupper er spesielt viktige:

  • Politikere, journalister, forskere, næringsliv og organisasjoner
  • Brukere i offentlig forvaltning

For at kommunikasjonen skal få størst mulig verdi for både avsender og mottaker, skal innholdet tilrettelegges og presenteres mest mulig brukerorientert. 

Redaksjonelt innholdsarbeid beskrives nærmere i «Innholdsstrategi for regjeringen.no».

Politiske rammebetingelser

Statlig kommunikasjonspolitikk

Prinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken ligger til grunn for arbeidet med regjeringen.no. Prinsippene i kommunikasjonspolitikken er forankret i overordnede mål om brukerorientering, involvering og åpenhet. Kommunikasjonspolitikken peker dermed tydelig på en brukerorientert og dialogbasert kommunikasjon som ideal og mål.

Videreutvikling av regjeringen.no baseres derfor på kunnskap om brukeradferd, kartlegging av avsender- og mottakerbehov og generell utvikling av digital kommunikasjon.

Klart språk

Statlige virksomheter skal føre et korrekt, godt og klart språk. Språk og kommunikasjon skal også tilpasses slik at det fungerer i digitale kanaler. Disse prinsippene skal ligge til grunn for kommunikasjon på regjeringen.no. 

IKT-politikk og digital agenda for Norge 

Ett av regjeringens mål for IKT-politikken er at alle som ønsker det skal kunne bruke digital informasjon og tjenester som førstevalg. Regjeringen.no skal støtte opp under IKT-politikken og bidra til digital deltakelse, blant annet ved å følge:

  • ”Forskrift om Universell utforming av IKT”
  • ”Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor”
  • ”Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data”

Ansvar

Regjeringen.no er den primære nettbaserte kommunikasjonskanalen til regjeringen. Det er også en portal for nettsidene til Statsministerens kontor (SMK) og departementene. SMK og departementene har selvstendig ansvar for sine nettsider på regjeringen.no og for samspill med andre kanaler. SMK har ansvaret for portalforsiden, samt for informasjon om sittende og tidligere regjeringer. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har koordinerende ansvar for drift og utvikling av nettstedet og for oppdatering av fellessider.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et særlig ansvar for tjenesten gjennom å være etatsstyrer for DSS.

DSS har ansvaret for å utvikle, teste og implementere nye og eksisterende tjenester og funksjoner i samsvar med de mulighetene som informasjons- og kommunikasjonsteknologien gir.

Den administrative ledelsen i departementene og ved SMK har ansvaret for at arbeidet med regjeringen.no blir prioritert høyt. Det er et lederansvar å sørge for at departementene, SMK og DSS setter av tilstrekkelige ressurser til innholdsproduksjon, tilrettelegging til nettmedier og til drift og utvikling av regjeringen.no. Kompetanse må bygges i takt med teknologisk utvikling og endrede brukerkrav for å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og nye kanaler effektivt og formålstjenlig.

Ressursbehov, roller og ansvar beskrives nærmere i «Organisering og styring av arbeidet med regjeringen.no».