Veileder om barn og unge i plan og byggesak

Til innholdsfortegnelse

6 Eksempler, nettsider, andre veiledere

6.1 Data som grunnlag for planlegging - Ungdata.

Kommunens egne kartlegginger sammen med helseundersøkelser gir data om helsetilstand, aktivitetsnivå og oppvekst. Ungdataer lokale ungdomsundersøkelser som alle kommuner og fylkeskommuner i landet får tilbud om gratis, og de gir viktig bakgrunnsmateriale for vurderinger av hvordan det er å være ung i Norge.

Undersøkelsen Ungdata, som gjennomføres i regi av velferdsforskingsinstituttet NOVA ved OsloMet og andre, dekker helheten i livet til unge og omfatter et brett spekter av temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoadferd og vold). 630 000 ungdommer fra 412 kommuner har deltatt siden 2010.

6.2 Eksempler planstrategier

Bergen kommune: Planstrategi for Bergen 2019-2023

Beskrivelse av planlagt planarbeid: "Det er behov for ein handlingsplan som kastar lys over utfordringar knytt til ungdomsåra og som sikrar ei meir tverrfagleg og heilheilskapleg innsats både i kommunen og mellom kommunen og relevante offentlege og ideelle/private aktørar. Handlingsplan for ungdommen 2020–2024 skal derfor utarbeidast."

Os kommunePlanstrategi, med kunnskapsgrunnlag.

6.3 Medvirkning.

6.3.1 Barna i sentrum

Trondheim kommune inviterer til idékonkurranse om byutforming med en jury bestående av barn og ungdom. Fra september 2019.

6.3.2 Hedmark

Veileder med verktøykasse for medvirkning i utviklingsprosesser, 2014.

6.3.3 Berlevåg kommune

Berlevåg kommunes veileder om ungdomsråd, 2019.

6.3.4 Nabolagsarkitekten

Ildsjeler i Gamlebyen i Oslo har skapt et brokete sted for barn og unge i skyggen av Bjørvikas glass, stål og mørke dresser, kalt nabolagsarkitekten, 2019. 

6.4 Andre veiledere

6.4.1 Helsedirektoratets veiledere

Veileder til lokalt systematisk folkehelsearbeid. Helsedirektoratet

Andre veiledere om bla uteområder i skoler og barnehager.

6.4.2 TØI: Tiltakskatalog for transport og miljø, www.tiltak.no

www.tiltak.no er en tiltakskatalog for transport og miljø som gir oversikt over en rekke miljø- og klimatiltak som kan brukes for å redusere vegtrafikkens negative virkninger i primært byer og tettsteder. Transportøkonomisk institutt har redaktøransvaret for tiltakskatalogen www.tiltak.no, men mange ulike fagmiljøer samarbeider om og leverer beskrivelser om tiltak til katalogen. Tiltaksbeskrivelsene er basert på forskning, og oppdateres med jevne mellomrom. I tillegg finnes lenker til andre miljø- og transportrelaterte informasjonskilder (miljøfakta, lovverk, forskningsinstitusjoner med mer).

Under avsnittet om Overordnede virkemidler, Miljø, lover og forskrifter oppsummerer tiltakskatalogen kunnskap om og erfaringer med flere tiltak av betydning for å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår, se f eks:

Til dokumentets forside