Historisk arkiv

Veileder om barn og unge i plan og byggesak

Til innholdsfortegnelse

Om veilederen

Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Der det er naturlig vil vi vise til aktuelle veiledere departementet har gitt ut.

Til dokumentets forside