Endring av emballasjedirektivet

Direktiv 2005/20/EC om endring av direktiv 94/62/EC om emballasje og emballasjeavfall...

Directive 2005/20/EC amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Direktivet er vedtatt og offentligggjort i EU (Official Journal 16.03.2005), samt vedtatt i EØS-komiteen 2. des. 2005 med ikrafttredelse 3. des. 2005.  

EUs emballasjedirektiv (Direktiv 94/62/EF) inneholder tidfestede krav til blant annet andeler returinnsamling av emballasje. Disse tidsfestede kravene gjelder bl.a. fra 5 og 10 år etter at direktivet er gjort gjeldende.

 

Direktiv 2005/20/EF endrer emballasjedirektivet. Endringen innebærer at nye land i EU skal få tid til å utvikle egne virkemidler og utføre nødvendige tiltak for kunne nå de kravene som er fastlagt i emballasjedirektivet. Følgende land får derfor utsatte frister: Tjekkia, Estland, Kypros, Litauen, Ungarn, Slovenia og Slovakia innen 31/12-2012,  Malta innen 31/12-2013, Polen innen 31/12-2014 og Latvia innen 31/12-20015.


Emballasjeavfall dekkes av de generelle norske målsetningene om reduksjon og gjenbruk av avfall. Det finnes videre en egen forskrift som fastsetter avgift på drikkevareemballasje som reduseres i takt med oppnådde returandeler, kapittel 6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. For andre typer emballasje er det inngått avtaler om innsamling og gjenvinning av emballasje med de berørte bransjene. Både forskriften og avtalene er utformet slik at forpliktelsene gjelder så vel norskprodusert som importert emballasje i det norske markedet.

Vurdering

Eventuell konkurransevridning som følge av lavere miljøstandard i forhold til emballasje, vil bare slå ut i forbindelse med småskalaimport, slik som ved forbrukerkjøp i utlandet. Eventuelle konkurransevridende effekter som følger av Direktiv 2005/20/EF vurderes som ubetydelige, da omfanget av import etter forbrukerkjøp i de aktuelle landene er lite og at emballasjekostnader neppe er bestemmende ved slik import. Det vil heller ikke være nødvendig med endringer i norske regelverk for å oppfylle dette direktivet.

Forslaget forventes ikke å få rettslige, administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge, hverken for private aktører eller offentlige myndigheter.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/20/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0020

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.03.2005
Frist returnering standardskjema: 27.04.2005
Dato returnert standardskjema: 13.06.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 145/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker