Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Geografisk tilgjengelighet av svovelfritt drivstof

Veiledning til forståelse av "passende geografisk balansert tilgjengelighet" av svovelfritt drivstoff....

Com. recom. on what, for the purposes of Dir. 98/70 of the European Parl. and Council concerning petrol and diesel fuels, constitutes availability of unleaded petrol and diesel fuel with a max. sulphur content on an appropriately balanced geographica...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVII. Miljøvern

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning iEØS-komiteen 27. janiar 2006. Beslutning nr. 6/2006.
 

Sammendrag av innhold

Kommisjonens anbefaling (Commission Recommendation) 2005/27/EF av 12. januar 2005 gir en nærmere redegjørelse av hva som skal forstås ved ”passende geografisk balansert tilgjengelighet” av bensin og autodiesel med maksimalt svovelinnhold på 10 mg/kg (svovelfritt drivstoff) som fastsatt i Europaparlamentet og Rådets direktiv 2003/17/EF av 3. mars 2003 om endring av direktiv 98/70/EF mht. kvaliteten på bensin og autodiesel.

I henhold til direktiv 98/70/EF skal medlemslandene fremskaffe informasjon om nasjonale salgsvolum av svovelfri bensin og autodiesel. I anbefalingens vedlegg gis generell veiledning for fremskaffelse av denne informasjonen.

Kommisjonen identifiserer fire evalueringskriterier som er egnet til å definere geografisk tilgjengelighet av svovelfritt drivstoff. Det foreslås to hovedkriterier (A og B) der A angir antall utsalgssteder/stasjoner som omsetter svovelfritt drivstoff i en region, mens B angir gjennomsnittlig avstand mellom utsalgssteder/stasjoner som omsetter svovelfritt. I tillegg gis to mindre detaljerte valgmuligheter (C og D) som er egnet til å gi opplysning om adgangen av svovelfritt drivstoff i nærmere avgrensete/spesifikke områder.

I de tilfellene der det er stor tilgjengelighet av svovelfritt drivstoff (60-80 % av alle stasjonene) mener Kommisjonen at det ikke er nødvendig å evaluere forholdene regionalt. Opplysninger om andelen av omsatt svovelfritt drivstoff i forhold til det totale nasjonale salgsvolum av drivstoff vil her være tilstrekkelig.

Merknader

Kommisjonsanbefalingen gir generell veiledning, det er derfor ikke behov for lov-eller forksriftsendring.

Det ble i budsjettet for 2005 vedtatt innføring av avgiftsincentiv for innføring av svovelfritt drivstoff. Lavsvovlet drivstoff er nå tilgjengelig i hele landet.

For Norge vil det derfor være tilstrekkelig at det i rapportering til EU vises til andelen av omsatt volum svovelfritt drivstoff i forhold til det totale drivstoffsalget. Det vil derfor ikke være nødvendig å evaluere forholdene regionalt (kriterie A-D)

Sakkyndige instansers merkander

Kommisjonsanbefalingen har vært til behandling i spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Fiskeri- og kystdepartemenet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helse- og omdsorgsdepartementet, Olje- og energidepartement og Samferdeselsdepartementet er representert, og funnet relevant og akseptabelt.

Det har ikke vært behov for å sende kommisjonsanbefalingen på høring. 

Vurdering

For Norge vil det være tilstrekkelig at det i rapporteringen til EU vises til andelen av omsatt volum svovelfritt drivstoff i forhold til det totale drivstoffsalget. Det vil derfor ikke være nødvendig å evaluere forholdene regionalt (kriterie A-D).
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/27/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/70/EF
Celexnr.: 32005H0027

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.02.2005
Frist returnering standardskjema: 31.03.2005
Dato returnert standardskjema: 13.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2001
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen