Geografisk tilgjengelighet av svovelfritt drivstof

Veiledning til forståelse av "passende geografisk balansert tilgjengelighet" av svovelfritt drivstoff....

Com. recom. on what, for the purposes of Dir. 98/70 of the European Parl. and Council concerning petrol and diesel fuels, constitutes availability of unleaded petrol and diesel fuel with a max. sulphur content on an appropriately balanced geographica...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVII. Miljøvern

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning iEØS-komiteen 27. janiar 2006. Beslutning nr. 6/2006.
 

Sammendrag av innhold

Kommisjonens anbefaling (Commission Recommendation) 2005/27/EF av 12. januar 2005 gir en nærmere redegjørelse av hva som skal forstås ved ”passende geografisk balansert tilgjengelighet” av bensin og autodiesel med maksimalt svovelinnhold på 10 mg/kg (svovelfritt drivstoff) som fastsatt i Europaparlamentet og Rådets direktiv 2003/17/EF av 3. mars 2003 om endring av direktiv 98/70/EF mht. kvaliteten på bensin og autodiesel.

I henhold til direktiv 98/70/EF skal medlemslandene fremskaffe informasjon om nasjonale salgsvolum av svovelfri bensin og autodiesel. I anbefalingens vedlegg gis generell veiledning for fremskaffelse av denne informasjonen.

Kommisjonen identifiserer fire evalueringskriterier som er egnet til å definere geografisk tilgjengelighet av svovelfritt drivstoff. Det foreslås to hovedkriterier (A og B) der A angir antall utsalgssteder/stasjoner som omsetter svovelfritt drivstoff i en region, mens B angir gjennomsnittlig avstand mellom utsalgssteder/stasjoner som omsetter svovelfritt. I tillegg gis to mindre detaljerte valgmuligheter (C og D) som er egnet til å gi opplysning om adgangen av svovelfritt drivstoff i nærmere avgrensete/spesifikke områder.

I de tilfellene der det er stor tilgjengelighet av svovelfritt drivstoff (60-80 % av alle stasjonene) mener Kommisjonen at det ikke er nødvendig å evaluere forholdene regionalt. Opplysninger om andelen av omsatt svovelfritt drivstoff i forhold til det totale nasjonale salgsvolum av drivstoff vil her være tilstrekkelig.

Merknader

Kommisjonsanbefalingen gir generell veiledning, det er derfor ikke behov for lov-eller forksriftsendring.

Det ble i budsjettet for 2005 vedtatt innføring av avgiftsincentiv for innføring av svovelfritt drivstoff. Lavsvovlet drivstoff er nå tilgjengelig i hele landet.

For Norge vil det derfor være tilstrekkelig at det i rapportering til EU vises til andelen av omsatt volum svovelfritt drivstoff i forhold til det totale drivstoffsalget. Det vil derfor ikke være nødvendig å evaluere forholdene regionalt (kriterie A-D)

Sakkyndige instansers merkander

Kommisjonsanbefalingen har vært til behandling i spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Fiskeri- og kystdepartemenet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helse- og omdsorgsdepartementet, Olje- og energidepartement og Samferdeselsdepartementet er representert, og funnet relevant og akseptabelt.

Det har ikke vært behov for å sende kommisjonsanbefalingen på høring. 

Vurdering

For Norge vil det være tilstrekkelig at det i rapporteringen til EU vises til andelen av omsatt volum svovelfritt drivstoff i forhold til det totale drivstoffsalget. Det vil derfor ikke være nødvendig å evaluere forholdene regionalt (kriterie A-D).
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/27/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/70/EF
Celexnr.: 32005H0027

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.02.2005
Frist returnering standardskjema: 31.03.2005
Dato returnert standardskjema: 13.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2001
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker