Epoksyforordning

Kommisjonsforordning (EF) Nr 1895/2005 av 18. november 2005 om restriksjoner i bruk av epoksyderivater i materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 1895/2005 of 18 November 2005 on the restriction of use of certain epoxy derivatives in materials and articles intended to come into contact with food...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. april 2006. Norsk forskrift som gjennomfører rettsakten trådte i kraft 16. juni 2006.

Forordningen erstatter direktiv 2002/16/EF endret ved direktiv 2004/13/EF.

Materialer og gjenstander skal ikke avgi det kjemiske stoffet BADGE ( 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane bis(2,3-epoxypropyl)ether)  i mengder som overskrider migrasjonsgrenser gitt i vedlegg I. De kjemiske stoffene BFDGE ( bis(hydroxyphenyl)methane bis(2,3-epoxypropyl)ethers) og NOGE (novolac glycidyl ethers) skal ikke brukes eller være til stede i materialer og gjenstander.Epoksyderivater er stoffer som har uønskede helsemessige egenskaper. Av den grunn har man villet begrense avgivelse til næringsmidler med spesifikke migrasjonsgrenser (SMG).

Det er nytt at forordningen stiller krav til skriftlige erklæringer og dokumentasjon.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant.

Mattilsynet finner rettsakten akseptabel.

Gjeldende regelverk for materialer i kontakt med næringsmidler er gjennomført i Forskrift 21. desember 1993 nr. 1381om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matemballasjeforskriften). Forskriften er harmonisert med EUs regelverk på området epoksyderivater i kontakt med næringsmidler. Rettsakten krever endringer i forskriften.

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske konsekvenser verken for næringslivet, ettersom endringene sammenliknet med eksisterende direktiv kun består i et tilleggskrav rettet mot dokumentasjon. Et slikt krav vil imidlertid lette tilsynet med materialene, ettersom Mattilsynet i mindre grad selv trenger å gjennomføre kostbare analyser for å verifisere regelverksetterlevelse.

De andre nordiske land har ikke hatt spesielle innvendinger til forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1895/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R1895

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.11.2005
Frist returnering standardskjema: 06.01.2006
Dato returnert standardskjema: 22.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 045/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.01.2006
Høringsfrist: 20.04.2006
Frist for gjennomføring: 10.05.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.06.2006

Lenker