Merking av varmtvannsberedere

Forslag til Kommisjonsdirektiv om energimerking av varmtvannsberedere til husholdningsbruk...

Draft Commission Directive for the Energy Labelling of Water Heaters...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2005

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslag til direktiv om varmtvannsberedere ble behandlet i energimerkekommiteen ("Labelling Committee") 24. juni 2005. I denne komiteen er både myndighetene i EU og EØS representert. Direktivet er nå under utarbeidelse i Kommisjonen, og direktivforslaget har så langt ikke blitt lagt frem for EØS-landene. Forslagene til direktiv ble sendt på høring fra Olje- og energidepartementet den 6. september 2005, og kommentarer til direktivforslagene ble oversendt Kommisjonen i desember 2005.

Direktivforslaget er hjemlet i Traktaten om opprettelse av Det Europeiske Fellesskap art. 95, jf. EØS avtalen vedlegg II og IV. Direktivet er et gjennomføringsdirektiv for rammedirektiv 92/75/EØF av 22. september 1992 om angivelse av husholdningsapparaters energi- og ressurforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger. Direktivet er en serie av flere gjennomføringsdirektiv om merking av husholdningsapparater. Energimerkeordningen i dag omfatter kjøleskap, frysere og kombinasjoner av disse, vaskemaskiner, tørketromler og kombinasjoner av slike, klimaanlegg, oppvaskmaskiner og lysstoffrør. Formålet med merkeordningen er at forbrukerene skal kunne velge mer energieffektive husholdningsapparater og dermed energiøkonomisering. Kommisjonen har nå lagt frem nytt forslag til direktiv om enegimerking av varmtvannsberedere til husholdningsbruk. Det ser ut som om merking av varmtvannsberedere blir delt inn i tre forskjellinge direktiver, henholdsvis gass varmtvannsberedere, elektiriske varmtvannsberedere og varmtvannsberedere med solfanger. Forlagene har enda ikke blitt tildelt noe dokument nummer.

Vurdering

Direktivet er i samsvar med norske interesser. Dersom Kommisjonen vedtar direktivforslaget, bør direktivet implementeres i EØS i likhet med tidligere gjennomføringsdirektiv for andre husholdningsartikler.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1992/75/EØF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: