Emballsaje

Rådsforordning 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler...

REGULATION (EC) No 1935/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.01.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.11.2004

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005.

Sammendrag av innhold:

Ny rammeforordning innebærer en rekke endringer sammen­liknet med det tidligere rammedirektiv 89/109/EØF for materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler. Ved ikrafttredelse av denne rammeforordningen, vil rammedirektivet bli opphevet.
Forordningen viderefører glass- gaffelsymbol som et alternativ til å angi at produktet er egnet for kontakt med næringsmidler og opphever følgelig direktiv 80/590/EØF som introduserer symbolet som angir at materialer og gjenstander er egnet for kontakt med næringsmidler.
Ny rammeforordning for materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler viderefører viktige elementer i eksisterende regelverk så som:
·         Generelle bestemmelser om at produktene ikke skal utgjøre en helsefare eller endre næringsmidlene på en uakseptabel måte
·         Prinsippet om positiv merking
·         Krav om skriftlige erklæringer
·         Sikkerhetsklausul – som innebærer at produkter kan trekkes fra markedet uansett om de oppfyller alle bestemmelser i forordningen hvis myndighetene kan vise til dokumentert helsefare
Viktigste endringer i rammeforordning for materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler, sett i forhold til direktiv 89/109/EØF:
·         Hjemmel for regulering av nye materialer. En liste over materialer som kan underlegges spesifikke reguleringer er listet i forordningens anneks I
·         Tar høyde for teknologisk utvikling – regulering av aktive og intelligente materialer
·         Prosedyrer for autorisering av stoffer og prosesser
·         Krav til sporbarhet
·         Dokumentasjonskrav
·         Det skal etableres et referanselaboratorium i EU, samt nasjonale referanselaboratorier i samsvar med forslaget til kontrollforordning for mat og fôr

Regelverk eller forslag fra andre internasjonale organer: Codex arbeider ikke med næringsmiddel­emballasje. De har verken standarder eller umiddelbare planer om å utarbeide slike på emballasje­området

Europarådet arbeider med materialer og gjenstander i kontakt med nærings­midler og har utarbeidet retningslinjer og resolusjoner på flere områder, så som metaller og papp/papir.

Merknader:

Gjeldene regelverk er forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler 21. desember 1993 nr. 1381 (matemballasjeforskriften). Forskriften er harmonisert med EUs regelverk. Rettsakten krever endring i forskrift.

For stoffer som ikke er godkjent stiller rammeforordningen opp visse søknads­prosedyrer i artikkel 8-11. Som kompetent nasjonal myndighet får Mattilsynet nye oppgaver. Søknader med dokumentasjon skal sendes til EFSA for vurdering. Mattilsynet skal ta imot søknaden og har et ansvar for å videresende dette til EFSA. Det er uklart hvorvidt i hvilken grad dette koordineringsansvaret vil føre til av nye arbeidsoppgaver for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader:

Direktivet har vært presentert for aktuell industri og organisasjoner i Norge. Norsk industri mener det er viktig med harmoniserte krav til materialer og gjenstander. Industrien mener det er spesielt viktig med spesifikke doku­men­tasjonskrav som er harmonisert i hele EU/EØS-området, ettersom det er en generell holdning i bransjen at myndighetene i Skandinavia etterspør mer dokumentasjon enn myndigheter i andre deler av Europa.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Mattilsynet har kommentarer til merkebestemmelsene i forord­nin­gen for omsetning i detaljleddet. I artikkel 12, paragraf 3 c) åpnes det for å gi merkeinformasjonen som oppslag ved varen. Mattilsynet mener at det, i detaljleddet, er viktig at merkeinformasjon er fysisk festet til varen, hvis det er teknisk mulig, jf. artikkel 12, paragraf 3 a-b), fordi det er lite sannsynlig at forbruker noterer seg merkeinforma­sjonen i kjøpsøyeblikket. Informasjon gitt i form av et oppslag ved varen eller på hyllekanten vil dessuten lett kunne forbyttes eller fjernes, slik at forbrukeren kan gå glipp av viktig informasjon om for eksempel bruksbegrensinger.

Pr. i dag gis nesten alltid merkeinformasjon i form av merking på produkt­enes ytteremballasje eller på etikett som er limt på emballasjen, noe som understreker at det, i de aller fleste tilfellene, er teknisk mulig å merke på en slik måte.

Mattilsynet mener dessuten det er en fordel om skillet mellom materialer i kontakt med næringsmidler og konstruksjonsprodukter i kontakt med vann presiseres klarere enn i dagens artikkel 1, paragraf 3 c).

Direktivet har vært drøftet spesifikt med de andre nordiske landene gjennom et prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd som omfatter rammeforordningen.

Alle de nordiske land gir sin tilslutning til ny forordning og har bidratt i prosessen med å utforme regelverket. Blant annet arrangerte det nordiske nettverket i 2001 en workshop for aktiv og intelligent matemballasje som har vært et viktig bidrag i regelverksutviklingen for denne typen materialer.

Mattilsynets kommentarer vedrørende merking og behov for et klarere skille mellom materialer i kontakt med næringsmidler og vann­kontakt­materialer er spilt inn av Danmark under et møte i Rådet, uten at andre land støttet forslaget til endringer, eller at mer detaljerte krav til grensen mellom materialer i kontakt med næringsmidler og vannkontaktmaterialer ble trukket opp.

Norge deltar ikke under forhandlingene i Ministerrådet. Norge har derfor påvirket gjennom innspill til de andre nordiske land. Norge har også spilt inn syns­­punk­ter til den irske delegaten, i kraft av at Irland har hatt formann­skapet under behandlingen av rettsakten i EU.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1935/2004
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004R1935

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.11.2004
Frist returnering standardskjema: 01.12.2004
Dato returnert standardskjema: 01.12.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 097/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2005
Høringsfrist: 01.06.2005
Frist for gjennomføring: 09.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker