MRL-legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr 2004/2232 av 23. desember 2004 som endrer vedlegg I, II og III til Rådsforordning (EØF) nr 2377/90 om framgangsmåten i Felleskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidle...

COMMISSION REGULATION (EC) No 2232/2004 of 23 December 2004 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2079

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten supplerer/endrer vedlegg I, II og III til rettsakten (EØF) nr. 2377/1990 som omfatter bestemmelser om fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i samtlige næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder kjøtt, fisk, melk, egg og honning.

Progestagenet altrenogest er tilført vedlegg I, som omfatter liste over stoffer med fastsatt MRL.

Beclometasone dipropionat er tilført vedlegg II som omfatter liste over stoffer som ikke trenger MRL. Stoffet kan brukes ved behandling av hest, men kun ved inhalasjon.

Kloprostenol og r-kloprostenol som står i vedlegg II, for storfe, svin og hest skal nå også omfatte geit.

Sorbitol sesquioleate er tilført vedlegg II.

Toltrazuril er tilført vedlegg III som omfatter liste over stoffer med midlertidige grenseverdier. Stoffet kan brukes ved behandling av kylling, kalkun og svin, men kan med dette også brukes til behandling av storfe unntatt melkeproduserende kyr.

Vurdering

Forordningen har vært til høring hos Statens legemiddelverk og Norges veterinærhøyskole. Det er ikke kommet innsigelser fra disse.

Forordningen har vært til høring hos Kjøttbransjens Landsforbund, Landbrukssamvirkets felleskontor, Den norske veterinærforening og Fagsenteret for fjørfe. Det er ikke kommet innsigelser fra disse.

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Gjeldende norske regler på området:

Forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

har gjennomført rammeforordning (EØF) nr. 2377/1990 og senere endringer til denne i norsk rett.

Status for de aktuelle substansene i Norge pr 17.01.05 er:

Altrenogest: Ingen preparater har MT (markedsføringstillatelse) til dyr. Brukes noe på godkjenningsfritak til hest og gris.

Beklometason dipropionat: Ingen preparater har MT til dyr.

Kloprostenol: Ett preparat har MT til storfe, gris og hest.

R-kloprostenol: Ingen preparater har MT til dyr.

Sorbitan sesquioleat: Hjelpestoff, kan finnes i veterinærpreparater.

Toltrazuril: Ett preparat har MT til gris. Brukes i tillegg "off label" til lam

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2232/2004
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004R2232

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.01.2005
Frist returnering standardskjema: 15.02.2005
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2005
Høringsfrist: 01.06.2005
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen