Spørreskjema om medlemsstatenes rapportering i for

Kommisjonsbeslutning 2005/381/EF om spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet....

Commission Decision establishing a questionnaire for reporting on the application of Dir. 2003/87/EC of the EP and of the Council establishing a scheme for ghg emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt av Kommisjonen 4. mai 2005. Den er erstattet av beslutning 2006/803/EF som ble vedtatt av Kommisjonen 23. november 2006.

Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitébeslutning nr 34/2008 den 14. mars 2008.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2005/381/EF av 4. mai 2005 oppretter et detaljert spørreskjema som medlemsstatene skal fylle ut og sende til Kommisjonen i henhold til artikkel 21 (1) i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). Første rapport skal leveres 30. juni 2005 og skal dekke perioden fra 1. januar 2005 til 30. april 2005. Senere skal det leveres årlige rapporter den 30. juni som dekker utslippene fra 1. januar til 31. desember foregående år, første gang for året 2005.

Merknader

Erfaring fra den første runden med rapporter viste at det var behov for klargjøring av en del spørsmål. Beslutningen er derfor erstattet av beslutning 2006/803/EF.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er en del av kvotesystemet, og kvotedirektivet med tilhørende rettsakter har vært behandlet i spesialutvalget en rekke ganger.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/381/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0381

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.05.2005
Frist returnering standardskjema: 30.06.2005
Dato returnert standardskjema: 09.10.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.03.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.03.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen