Direktiv om bilbelters forankring og hodestøtte

Europaparlamentet- og Rådets direktiv 2005/39/EF om endring av Rådets direktiv 74/408/EF om tilnærming av medlemslandenes lovgivning om bilbelters forankring og hodestøtter i motorvogner...

Directive 2005/39/EC of the European Parliament and the Council of 7 September 2005 amending Council Directive 74/408/EEC relating to motor vehicles with regard to the seats, their anchorages and head restraints...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forskrift 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) har i kap.16 bestemmelser om bilbelter og disses festepunkter. Her er rådsdirektiv 74/408/EØF, som senest endret ved kommisjonsdirektiv 96/37/EF, innarbeidet.

Ved kunngjøring av endringsforskrift er direktiv 2005/39/EF implementert i kjøretøyforskriften §§ 18-1 og 18-2.

Direktivet endrer rådsdirektiv 74/408/EØF, sist endret ved kommisjonsdirektiv 96/37/EF, som ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 62/97 av 4. oktober 1997. Direktivene om bil­belter, om disses festepunkter og om seter, endres samtidig med tanke på obligatorisk krav om bilbelter i alle kategorier biler. Bakgrunnen for direktivet om forbud mot sideveis seter er at disse anses utrygge, og at det heller ikke finnes beltesystemer som gjør transport i slike seter trygge. Samtidig er montering av sideveis seter unntatt i biler med en spesiell anvendelse, f. eks. ambulanser.

Direktivets artikkel 2 har tre datoer for innføring: Fra 20. april 2006 skal medlemslandene akseptere biler godkjent etter direk­tivet. Fra 20. oktober 2006 skal nye typer biler i de aktuelle grupper biler oppfylle bestem­melsene i direktivet. Fra 20. oktober 2007 skal alle nye biler tilhørende allerede eksisterende typer opp­fylle bestemmelsene i direktivet.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2003)0362
Rettsaktnr.: 2005/39/EF
Basis rettsaktnr.: 1974/408/EØF
Celexnr.: 32005L0039

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.10.2005
Frist returnering standardskjema: 16.11.2005
Dato returnert standardskjema: 20.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.02.2006
Høringsfrist: 10.04.2006
Frist for gjennomføring: 20.06.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 18.08.2006
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.09.2006

Lenker