Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EUs helseprogram 2007-2013

Europaparlaments- og rådsbeslutning om etablering av EUs helseprogram 2007-2013...

Decision of the european parliament and of the council establishing a second Programme of Community action in the field of Health 2007-2013...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2005

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.10.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Programmet ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008.

Sammendrag av innhold

EU-programmet for helse (2008-2013) ble formelt vedtatt i EU ved parlaments- og rådsvedtak av 23. oktober 2007. Helse­programmet (2008-2013) er en videreføring av EUs folkehelseprogram (2003-2008). Det totale budsjettet til det nye helse­programmet ligger på 365,6 millioner euro. Deler av budsjettet er allerede brukt i 2007, slik at beløpet som gjenstår nå er 321,5 millioner euro over seks år. Det vil si om lag 53,5 millioner euro per år. Programmet har fokus på tre hovedområder:

  1. helseberedskap, 
  2. helsefremmende arbeid, inkludert reduksjon av sosiale helseforskjeller og
  3. helseopplysning.

Under punkt 1 faller å beskytte borgerne mot helsetrusler og bedre borgernes sikkerhet. Under punkt 2 faller å bidra til sunn, aktiv aldring og å fremme en sunnere livsstil ved å bekjempe helsedeterminanter. Under punkt 3 faller utveksling av kunnskap og "best pracitice" og å samle, analysere og spre helseinformasjon.

Programmet skal gi støtte til prosjekter i henhold til kunngjøring (calls for proposals).  Det er allerede under dagens program opprettet en programkomité med representanter for de deltakende landene, som skal utarbeide årlige arbeidsprogrammer. Den eksisterende programkomiteen vil videreføres. Norge deltar i programkomiteen som observatør.   

Prioriterte mål vil årlig bli identifisert i arbeidsprogrammet for å bidra til at programmet bruker midlene på noen få prioriterte tiltak tilpasset politisk kontekst og behov som måtte oppstå. Den operasjonelle driften av programmet er lagt til et eget byrå; Public Health Executive Agency (PHEA).

Merknader

For deltakelsen i dagens folke­helseprogram (2003-2008) er Norges totale økonomiske forpliktelse på om lag 60 millioner kroner over seks år. Ved deltakelse i EUs nye helse­program (2008-2013) vil de økonomiske utgiftene for Norge utgjøre om lag 65 millioner kroner fordelt på seks år. Dette vil gi en gjennomsnittlig kostnad på om lag 11 millioner kroner per år.

I 2007 var det totalt 63 prosjekter som ble godkjent for programstøtte. Norske organisasjoner og institusjoner deltar i 13 av disse. I 2006 var tallet på norske prosjektdeltakere 17.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har vært behandlet i Spesialutvalget for helse, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering

Forslaget medfører ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.

Forslaget vil ha budsjettmessige konsekvenser. Beslutningen vil derfor måtte forelegges Stortinget før eventuell innlemming i EØS-avtalen.

Rettsakten anses å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2006)234
Rettsaktnr.: 1350/2007/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D1350

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2006
Frist returnering standardskjema: 07.08.2006
Dato returnert standardskjema: 24.10.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.06.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.06.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen