Forslag til nytt program CIP

Kommisjonens forslag til program "Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) for perioden 2007-2013...

Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2005

Spesialutvalg: Næringsliv, entreprenørskap og SMB

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.10.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (Competitiveness and Innovation Programme, CIP), ble formelt vedtatt i EU 24. oktober 2006 gjennom europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1639/2006/EF.

Kommisjonen la i april 2005 frem forslag om et program for konkurranseevne og innovasjon ”Competitiveness and Innovation Framework Programme” (CIP) for perioden 2007-2013. CIP skal være et av Kommisjonens viktigste verktøy for å oppnå sysselsetting og vekst. Det fremgår av Kommisjonens forslag at CIP vil være åpent for EØS-landene.  

CIP omfatter politikkområdene/delprogrammene entreprenørskap og  innovasjon, IKT og energi. CIP vil samle flere av dagens programmer som har til formål å fremme økt konkurranseevne og innovasjon. Blant de eksisterende programmene som vil inngå i CIP, deltar Norge i EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap - MAP - (2001-2006), Modinis (2003-2005) og Intelligent Energy – Europe (2003-2006). Programmene eContentPlus (2005-2008) og eTEN (1997-2006) vil også inngå i CIP; disse er under behandling for norsk deltakelse. Videre vil enkelte innovasjonsaktiviteter under 6. rammeprogram for forskning og teknologi og LIFE-Environment programmet inngå i CIP.


Koblinger mellom CIP og andre EU-programmer:

CIP blir et av verktøyene som vil prege Kommisjonens aktiviteter fra 2007. CIP vil komplementere og gå parallelt med store programmer som Strukturfondene, 7. rammeprogram for forskning og teknologi og ”Lifelong learning”-programmet.

Vurdering

Ansett som EØS-relevant og akseptabel. Gjennomført ved St.prp.nr 50 (2006-2007) – Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (2007-2013)

Andre opplysninger

En høringsrunde som NHD har hatt med referansegruppen i november 2005 til MAP, viser en svært positiv interesse for norsk deltakelse i CIP.[1] NHD har ikke foretatt en endelig vurdering av norsk deltakelse i CIP, da budsjettet til CIP og programmets innhold fortsatt er uavklart.


[1] Referansegruppen til MAP består av NHO, LO, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. I tillegg mottok NHD innspill fra Bedriftsforbundet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2005)121
Rettsaktnr.: 1639/2006/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D1639

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2006
Frist returnering standardskjema: 30.11.2006
Dato returnert standardskjema: 30.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 067/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.11.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 16.03.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker