Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2005/70/EF av 20. oktober 2005 som endrer rådsdirektivene 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF som omhandler maksimalgrenser for rester av visse pestisider i og på korn og i visse produkter av animalsk og vegetabilsk opprinnelse....

Commission Directive 2005/70/EC of 20 October 2005 amending Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for certain pesticides in and on cereals and certain products of animal and plant origin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.11.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. april 2006. Medlemslandene skal tilpasse sitt regelverk innen 21. april 2006 og forholde seg til de nye verdiene fra 21. april 2007.

Direktivet endrer eller setter nye grenseverdier for en rekke plantevernmidler. Disse er enten nye aktive stoffer på markedet som har blitt godkjent til bruk i EU, dvs. inkludert i Annex I til direktiv 91/414/EØF (dimethanamid-P, flurtamon, propoxycarbazon, zoxamid, flazasulfuron, pyraclostrobin, quinoxyfen og mepanipyrim) eller stoffer som allerede var på markedet men først nå har blitt inkludert i Annex I (glyfosat og klorprofam).
Grenseverdiene får status som midlertidige. De gjøres permanente 4 år etter at direktivet trer i kraft dersom det innen da ikke er framlagt dokumentasjon som berettiger fastsettelse av andre verdier.
Det finnes et antall Codex grenseverdier for klorprofam og glyfosat. Det er også tidligere fastsatt EU- grenseverdier for disse stoffene. Med unntak av Codex- verdier som vil bli anbefalt trukket i nær framtid, har kommisjonene tatt hensyn til disse verdiene under vurderingen.
 

De fleste grenseverdiene er satt på deteksjonsgrensen.

Merknader:Gjeldende regelverk er forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Vurdering

Grenseverdiene overskrider ikke ADI (akseptabelt daglig inntak) eller ARfD (akutt referansedose) og er vurdert til ikke å utgjøre noen helsemessig risiko. Endringene vil ikke få konsekvenser for bruken i Norge.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/70/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0070

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2005
Frist returnering standardskjema: 09.12.2005
Dato returnert standardskjema: 22.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 045/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen