Vedtak om krav til PLB

Vedtak om grunnleggende krav for personlige nødpeilesendere for å sikre adgang til nødtjenester via Cospas-Sarsat systemet...

Commission Decision concerning essential requirements ensuring access of Cospas-Sarsat locator beacons to emergency services...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.10.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.11.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVIII. Informasjonsteknologi, telekommunikasjon og databehandling

Status

Rettsakten er til vurdering i EØS/EFTA statene.

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling som fant det relevant og akseptabelt.

Samferdselsdepartementet ved Post- og teletilsynet 06.10.05

Rammenotat til kommisjonsvedtak 2005/631/EC om grunnleggende krav for personlig nødpeilesender for å sikre adgang til nødtjenester via Cospas-Sarsat systemet

1. Bakgrunn og status
Personlige nødpeilesender er dekket av R&TTE direktivet  (1999/5/EF) hvis grunnleggende krav ikke omfatter funksjonelle krav, dvs. krav om at utstyret skal fungere. Funksjonelle krav oppfattes å være konkurranseutsatte krav. Slike krav er det ikke er opp til myndighetene å bestemme, med mindre det dreier seg om utstyr for nød- og sikkerhetstjenester. Før vedtaket blir innført vil det ikke eksistere funksjonelle krav til personlige nødpeilesendere. Konsekvensen av dette er at det eksisterer personlige nødpeilesender på markedet som ikke vil virke i en nødssituasjon. Et eksempel på dette hadde de norske redningssentralene i juni 2004 da en nordmann nesten omkom på en seiltur fordi hans personlige nødpeilesender ikke virket da båten forliste.

Det finnes to typer personlige nødpeilesendere. Den ene typen sender ut et signal med identifikasjon på nødfrekvensen 406 MHz og et peilesignal på 121.5 MHz. Den andre typen sender kun ut et nødsignal uten identifikasjon på nødfrekvensen 121.5 MHz. Fra 2009 vil kun signalet på 406 MHz fanges opp av Cospas-Sarsat systemet. Kommisjonsvedtaket berører kun personlige nødpeilesendere som sender på 406 MHz og innfører krav for å sikre at denne type personlig nødpeilesendere skal kunne kommunisere tydelig og pålitelig med Cospas-Sarsat systemet i nødssituasjoner. En oppnår dermed at nødsignalene fra disse personlige nødpeilesenderne blir korrekt oppfanget av Cospas-Sarsat systemet og at adgang til systemets nødtjenester sikres.


Det er tidligere stilt slike krav til andre typer nødpeilesendere som inngår i Cospas-Sarsat systemet gjennom kommisjonsvedtak 2004/71/EF. Siden personlige nødpeilesendere i Cospas-Sarsat systemet  ikke er omfattet av det tidligere kommisjonsvedtaket har Kommisjonen derfor funnet det nødvendig å utarbeide et eget vedtak. 2. Gjeldende norsk rett

Personlige nødpeilesendere som nevnt i punkt 1 er omfattet av forskrift om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr (R&TTE-forskriften) som gjør direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminalutstyr (R&TTE-direktivet) rettskraftig i Norge. § 5 fjerde ledd bokstav e i forskriften gir hjemmel til å innføre slike grunnleggende krav, jf Artikkel 3.3.e i R&TTE-direktivet. Det er nødvendig å endre forskriften for å innføre kommisjonsvedtaket.

3. Norske interesser

I Norge er det for tiden 304 personlige nødpeilesendere i bruk. De er særlig brukt av folk som ferdes på øde steder i skog og mark, på Svalbard og i forbindelse med helikoptertrafikk i Nordsjøen. Flere nordmenn er blitt reddet ved bruk av slike nødpeilesendere.

4. Forhandlingssituasjonen
Kommisjonsvedtak 2005/631/EC utgjør et tillegg til RTTE-direktivet (1999/5/EØS). Det er utarbeidet av en komité som er etablert for å hjelpe Kommisjonen i å gjennomføre direktivets bestemmelser, jf artiklene 13, 14 og 15. Norge ved Post- og teletilsynet (PT) deltar i komiteen med observatørstatus. PT har vært aktive i å få innført kravene. Sjøfartsdirektoratet og Luftfartstilsynet er informert og støtter vedtaket.
5. Andre synspunkter

Det sikres nå at personlige nødpeilesendere vil fungere korrekt med Cospas-Sarsat systemet. Det er nødvendig for at nødsignalene blir oppfanget og en redningsaksjon kan igangsettes.

6. Administrative, budsjettmessige og rettslige konsekvenser

Kommisjonsvedtaket må implementeres i forskrift om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr, jfr. Punkt 2.

Kommisjonsvedtaket medfører ellers ingen budsjettmessige, økonomiske eller administrative konsekvenser.

7. Konklusjon

Kommisjonsvedtaket er relevant og akseptabelt

Vurdering

Kommisjonsvedtaket er relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/631/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0631

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.10.2005
Frist returnering standardskjema: 22.11.2005
Dato returnert standardskjema: 15.11.2005
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: