EØS-notatbasen

Endring av direktivet om næringsmidler til bruk ve

Kommisjonsdirektiv 2006/34/EF av 21. mars 2006 som endrer vedlegget til direktiv 2001/15/EF når det gjelder inkludering av visse substanser ...

Commission Directive 2006/34/EC of 21 March 2006 amending the Annex to Directive 2001/15/EC as regards the inclusion of certain substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.04.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i Kommisjonen 21. mars 2006, og er publisert i OJ L83, 23. mars 2006, s. 14. Medlemslandene må gjennomføre dette direktivet senest 31. desember 2006.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget til direktiv 2001/15/EF. Endringen inkluderer noen nye stoffer til listen over tillatte forbindlelser til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov. Disse stoffene er kalsium-L-metylfolat, magnesium-L-aspartat og jernbisglycinat. I tillegg endres betegnelsen på folsyre til folat.  Rettsakten er en oppfølging av EØS-avtalen.
Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov. Endringen består i å innarbeide enkelte vitamin- og mineralforbindelser i vedlegget, samt endre navnsetting.  
Endringen vil øke utvalget av forbindelser som kan brukes ved framstilling av næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov. Det er en fordel at utvalget er variert fordi det kan være teknologisk behov for det, og det medvirker til å sikre brukerne best mulige produkter.
Ellers har endringen ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Disse vitamin-og mineralforbindelsene er tatt inn i vedlegget til direktivet om næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov etter en positiv vurdering av EFSA. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har uttalt at de prinisipielt ønsker å unngå dobbeltarbeid ved å vurdere stoffer som allerede er vurdert i EFSA eller andre internasjonale ekspertgrupper. Mattilsynet finner i dette tilfellet at det ikke foreligger forhold som gir grunn til å be om en uttalelse fra VKM. Utvalget av forbindelser som kan brukes ved framstilling av næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov bør være variert fordi det kan være teknologisk behov for det, og for å sikre brukerne best mulige produkter. Endringen av begrepet folsyre til det generiske navnet folat i vedlegget innebærer i utgangspunktet lite. Mattilsynet mener imidlertid at begrepsbruken må være lik i alle forskriftene som er gitt med hjemmel i forskriften om næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov, og vil derfor også endre navnet i disse der hvor det er nødvendig. I praksis medfører endringen at satte grenser for folsyre må omregnes til folat. Dette vil ha konsekvenser for merkingen av produktene.

Rettsakten er akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/34/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/15/EF
Celexnr.: 32006L0034

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.04.2006
Frist returnering standardskjema: 08.05.2006
Dato returnert standardskjema: 28.04.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.08.2006
Høringsfrist: 30.11.2006
Frist for gjennomføring: 31.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.01.2007

Lenker