EQF

Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring...

European Qualification Framework for lifelong learning...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.04.2006

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.01.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF)bleetablert 23. april 2008.

Kunnskapsdepartementet har nedsatt en bredt sammensatt referansegruppe som skal gi råd til departementet vedrørende implementeringen av EQF.

EU-kommisjonen har etablert en EQF rådgivningsgruppe med representanter fra medlemslandene og samarbeidsparter på europeisk nivå. Gruppen skal sikre oversikt og fremme transparens når det gjelder etableringen av henvisninger mellom kvalifikasjonssystemene og EQF. KD har oppnevnt medlem og varamedlem til den rådgivende gruppen.

Det skal utpekes et nasjonalt koordineringspunkt for EQF i Norge.

Rekommandsjonen ble vedtatt i EØS-komiteen 17. mars 2009.

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF), er et felles europeisk sett med standarder på utdanningsområdet, en referanseramme for nivåklassifisering av enkeltindividers dokumenterte kvalifikasjoner. Kategoriene er relativt grove. EQF inneholder nivåer fra avsluttet grunnskoleopplæring til og med doktorgrad, beskrevet ved individers kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Å implementere EQF innebærer å relatere nasjonale kvalifikasjonssystemer til EQF-nivåene innen 2010 og sikre at alle nye kvalifikasjonsbevis, eksamensbevis og Europassdokumenter som utstedes fra 2012, inneholder henvisning til EQF-nivå.  Mange land utvikler også nasjonale kvalifikasjonsrammeverk, men dette er ikke en forutsetning for å implementere EQF.  

Det anbefales at nasjonale myndigheter utpeker/oppretter nasjonale koordineringspunkt som sammen med andre relevante nasjonale autoriteter skal støtte og styre implementeringen av EQF.

Vurdering

Rekommandasjonen er EØS-relevant og akseptabel. Implementeringen av EQF gjennomføres på frivillig basis og vil ikke medføre juridiske forpliktelser.  

Andre opplysninger

Når det gjelder godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i tilknytning til regulerte yrker, er det direktiv 2005/36/EC som får anvendelse for statene i EØS-området.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.: KOM(2006)479
Rettsaktnr.: 2008/506/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008H0506

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.05.2008
Frist returnering standardskjema: 19.06.2008
Dato returnert standardskjema: 19.06.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 18.03.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker