Fôrvarer - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 545/2006 av 31. mars 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1464/2004 når det gjelder vilkårene for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet "Monteban", som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer...

Commission Regulation (EC) No 545/2006 of 31 March 2006 amending Regulation (EC) No 1464/2004 as regards the conditions for authorisation of the feed additive 'Monteban', belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er implementert jf. forskrift 14.03.07 om endring av forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer.

Sammendrag av innhold

Rettsakten reduserer tilbakeholdelsestiden for koksidiostatikumet narasin fra 5 døgn til 1 døgn. Narasin ble ved forordning (EF) nr. 1464/2004 godkjent for bruk i 10 år (til 21. august 2014). Det ble ansett som et eksisterende produkt etter forordning (EF) nr. 1831/2003 og ført opp på Fellesskapets liste over tilsetningsstoffer.


Forordning (EF) nr. 1831/2003 åpner for endring av godkjenningen når den som har den, ber om det. Produsenten av narasin (Eli Lilly and Company Limited) har bedt om en ny vurdering, og EFSA har vurdert bruksbetingelsene til narasin og foreslått en MRL-verdi på 50 mikrogram narasin/kg våtvekt i alle vev fra slaktekylling for produktene Monteban og Monteban G 100). Tilbakeholdelsestid på ett døgn før slakting skal da være tilstrekkelig. Produsenten har bedt om at betingelsene for bruk av disse narasin-holdige produktene endres, slik at MRL-verdien foreslått av EFSA blir tatt inn i regelverket. Av det følger at tilbakeholdelsestiden kan endres.


Det settes krav om at det av bruksanvisningen fremgår:
·           Produktet er farlig for arter av hestefamilien, kalkuner og kaniner
·           Fôrvare med tilsetningsstoffet inneholder et tilsetningsstoff av ionoforgruppen. Det tilrådes ikke å bruke fôret samtidig med visse legemidler (for eksempel tiamulin)

Forordning (EF) nr. 1464/2005 er en del av EØS-avtalen (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 29/2005 av 11. mars 2005).

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, samt at den må gjennomføres som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer det slik at endringen i tilbakeholdelsestid fra 5 døgn til 1 døgn for narasin er faglig akseptabelt. Endringen er en vesentlig endring i bruksbetingelsene for narasin, og rettsakten må eventuelt vurderes på politisk plan sett i lys av Norges unntak fra EU-regelverket når det gjelder koksidiostatika.

Andre opplysninger

Notatet er godkjent av Seksjon for planteproduksjon og husdyrbruk i LMD.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0545/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R0545

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.04.2006
Frist returnering standardskjema: 17.05.2006
Dato returnert standardskjema: 09.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 107/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 21.08.2006
Frist for gjennomføring: 14.03.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker