Krav til barnesikring av lightere

Kommisjonsbeslutning 2006/502/EF om krav til barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare...

Commission Decision 2006/502/EC requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are childresistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.08.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.08.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Forslaget om å stille krav til barnesikre lightere og forby lightere med forvekslingsfare ble opprinnelig lansert av Sverige. Forslaget har vært gjenstand for diskusjon og høring i kommisjonsgruppen under direktiv 2001/95/EF, hvor Norge deltar. Da forslaget ble sendt på skriftlig høring sendte Norge inn kommentarer til beslutningen som ble tatt til følge. Våre kommentarer gikk i hovedsak ut på å endre beslutningens virkeområde, kravene til oppbevaring av testdokumentasjon og forlengelse av fristene i forhold til lighterimportørene.

Beslutningen ble behandlet i spesialutvalget for handelsforenklinger 24. august 2006.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 27. april 2007. Kommisjonsbeslutningen vil bli gjennomført i norsk rett ved en ny forskrift om barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare, med hjemmel i produktkontrolloven § 4.

Av kommisjonsbeslutningen C (2006) 1887 final artikkel 6.1 fremgår det at medlemslandene må ha implementert og publisert krav til barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare fire måneder etter notifiseringstidspunktet. Da notifiseringstidspunktet er 11. mai 2006 betyr det at Norge hadde frist frem til 11. september 2006 for å implementere beslutningen. I likhet med flere andre EØS-land har det for Norge ikke latt seg gjøre å etterkomme denne fristen.

Forskriften har vært på høring og er oversendt Justisdepartementet med anmodning om å fastsette forskriften. Tidspunktet for fastsettelse er imidlertid ikke bestemt.

EØS-GJENNOMFØRINGSNOTAT OM KOMMISJONSBESLUTNING 11/V/2006 C (2006) 1887 FINAL
OM KRAV TIL BARNESIKRING AV LIGHTERE OG FORBUD MOT LIGHTERE MED FORVEKSLINGSFARE.

Sammendrag og innhold
 

Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (produktsikkerhetsdirektivet) er et horisontalt rammedirektiv, som regulerer sikkerheten ved forbrukerprodukter i EØS-området. Direktivet trådte i kraft 15. januar 2004.Direktivets målsetting er at forbrukerprodukter som er gjort tilgjengelig i EØS-markedet skal være sikre mot helseskadelige virkninger.

I direktivets artikkel 13.1 fremgår det at dersom Kommisjonen blir kjent med en alvorlig risiko som visse produkter representerer for forbrukernes helse og sikkerhet i ulike medlemsstater, kan den etter å ha rådspurt medlemsstatene fatte et vedtak på bakgrunn av resultatet av denne rådspørringen, dersom vilkårene i artikkel 13.1 bokstav a)-c) er oppfylt.

I medhold av artikkel 13.1 fattet Kommisjonen et vedtak C (2006) 1887 final 11. mai 2006 om å forby engangslightere som ikke er barnesikre og lightere med forvekslingsfare, såkalte "novelty" lightere.

Bakgrunnen for beslutningen er den risikoen lightere representerer når små barn leker med disse. Kommisjonen estimerer at det skjer mellom 1500 og 1900 skader, og mellom 34 og 40 dødsfall i EU hvert år som følge av barns lek med lightere. Barnesikringsmekanismer som skal forhindre denne typen ulykker finnes og har eksistert som et krav i USA, Canada, Australia og New Zealand i over 10 år. I USA har man kunnet dokumentere at antall ulykker som følge av barns lek med lightere har blitt redusert med hele 60 % etter at kravet om barnesikre lightere ble innført.

Merknader

Administrative og økonomiske og rettslige konsekvenser:
Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet er gjennomført i norsk rett i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven).
 

For at kommisjonsbeslutningen kan gjøres gjeldende mot eksisterende og fremtidige omsettere av lightere, må vedtaket treffes ved forskrifts form. Forskriftshjemmelen følger av produktkontrolloven § 4, første ledd, bokstav e). Hvor det fremgår at "når det finnes påkrevet for å forebygge at et produkt medfører helseskade, kan det treffes vedtak om forbud mot produksjon, innførsel, omsetning og bruk av produkt". 

Krav til barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare må følges opp av myndighetene ved markedskontroll. Kommisjonen har initiert et prosjekt, som tar sikte på gjennomføre en felles europeisk markedskontroll av lightere. 
  
Både implementeringen av kommisjonsbeslutningen C (2006) 1887 final og gjennomføringen av markedskontroll vil innebære økt bruk av ressurser på lighterområdet i forhold til tidligere. Oppdraget er imidlertid innenfor rammene av DSB sitt ansvarsområde, og oppgavene vil i hovedsak bli løst i henhold til ordinære budsjett. 
 

Ved å innføre et forbud mot lightere med forvekslingsfare og stille krav til barnesikring av lightere vil dette kunne få økonomiske konsekvenser for importørene og forhandlerne, da disse produktene ikke lenger kan selges på det europeiske markedet. På en annen side ble de norske importørene og forhandlerne informert tidlig i fasen, slik at virksomhetene er gitt rimelig tid til å innrette seg etter de nye kravene.

Kravet til barnesikre lightere innebærer en dokumentasjonsplikt for produsentene og importørene. Det kan synes som om kommisjonsbeslutningen således pålegger produsent og importør en noe økt byrde i forhold til tidligere. På en annen side fremgår dokumentasjonsplikten i dag av internkontrollforskriften § 5 annet ledd, slik at beslutningen om barnesikre lightere og om forbud mot lightere med forvekslingsfare kun tydeliggjør den eksisterende dokumentasjonsplikten. Dokumentasjonskravet som retter seg mot forhandlerne, begrenser seg til sporing av produktets opprinnelse, og denne plikten går ikke lenger enn kravet til sporing som allerede følger av produktkontrolloven § 5a.
 

Vurdering

Ved votering over kommisjonsbeslutningen om å stille krav til baresikring av lightere og forby lightere med forvekslingsfare var resultatet at alle land, unntatt Frankrike, stemte for. Frankrike begrunnet sitt standpunkt med at de var i tvil om vilkårene for å fatte artikkel 13. vedtak var oppfylt og at sitasjonen bedre kunne løses ved å endre standardene på området. Frankrike mente også at testkriteriene, som går ut på å benytte et testpanel med barn, er for kostnadskrevende og usikkert. 

I Norge har det vært få rapporterte tilfeller av branner og brannskader som følge av barns lek med lightere. Det er imidlertid ingen registrering av denne typen ulykker, så det kan være flere tilfeller utover det myndighetene kjenner til. Myndighetene er opptatt av at produkter som markedsføres på det norske markedet ikke representerer en fare for forbrukerne og særlig i forhold til barn, som utgjør en særskilt sårbar gruppe.

Kommisjonsbeslutningen anses å være relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Kommisjonen har gitt den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN i oppdrag å forbedre barnesikringsstandarden. Inntil videre har Kommisjonene uttalt at den europeiske standarden EN 13869:2002 overholder sikkerhetskravet i kommisjonsbeslutningen C (2006) 1887 final. Kommisjonens intensjon er at kommisjonsbeslutningen er midlertidig i påvente av endringene i ovennevnte standard.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/502/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0718

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.10.2005
Frist returnering standardskjema: 28.11.2005
Dato returnert standardskjema: 02.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 502/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2007
Høringsfrist: 01.05.2007
Frist for gjennomføring: 01.01.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen