Plantevernmidler

Kommisjonsdirektiv 2006/64/EF av 18 juli 2006 som endrer Rådsdirektiv 91/414/EØF for å inkludere clopyralid, cyprodinil, fosetyl ogtrinexapac som virksomme stoffer...

Commission Directive 2006/64/CE of 18 July 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include clopyralid, cyprodinil, fosetyl and trinexapac as active substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold Rettsakten omhandler beslutning om å inkludere 4 eksisterende virksomme stoffer (plantevernmidler) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, den såkalte positivlisten. Virksomme stoffer som skal inngå i plantevernmidler blir for tiden vurdert av EU-landene mht eventuell oppføring på positivlisten. Dette gjelder både eksisterende virksomme stoffer (på markedet per 25. juli 1993) og EU-nye virksomme stoffer. Av stoffene som er behandlet på fellesskapsnivå kan bare de som er oppført på positivlisten inngå i plantevernmidler som godkjennes av hvert enkelt medlemsland i hht kriteriene i rådsdirektiv 91/414/EØF.

Ved vurdering av plantevernmidler som inneholder de aktuelle stoffene for eventuell godkjenning i medlemslandene skal det tas spesielt hensyn til følgende:

Clopyralid:Beskyttelse av planter som ikke er målorganismer og grunnvann under sårbare forhold. Godkjenningsbetingelsene skal inkludere risikoreduserende tiltak, og overvåkingsprogrammer skal utføres for å verifisere potensiale for grunnvannsforurensning i sårbare soner, ved behov. Medlemslandene skal etterspørre supplerende dokumentasjon for å bekrefte resultatene på dyremetabolisme, og sørge for at tilvirker leverer dette til EU-kommisjonen innen 2 år fra dette direktivet trår i kraft.

Cyprodinil:Brukereksponering for å sikre at bruksbetingelsene krever bruk av passende verneutstyr. Beskyttelse av fugler, pattedyr og vannlevende organismer. Godkjenningsbetingelsene skal inkludere risikoreduserende tiltak som for eksempel buffersoner. Medlemslandene skal etterspørre supplerende dokumentasjon for å bekrefte risikovurderingene for fugler og pattedyr og for mulig tilstedeværelse av rester av metabolittene CGA 304075 i mat av animalsk opprinnelse, og sørge for at tilvirker leverer dette til EU-kommisjonen innen 2 år fra dette direktivet trår i kraft.

Fosetyl:Beskyttelse av fugler, pattedyr, vannlevende organismer og nyttedyr. Godkjenningsbetingelsene skal inkludere risikoreduserende tiltak som for eksempel buffersoner ved behov. Medlemslandene skal etterspørre supplerende dokumentasjon for å bekrefte risikovurderingen for nyttedyr spesielt spesielt mht recovery i felt og for planteetende pattedyr, og sørge for at tilvirker leverer dette til EU-kommisjonen innen 2 år fra dette direktivet trår i kraft.

Trinexapac: Beksyttelse av fugler og pattedyr. Godkjenningsbetingelsene skal inkludere risikoreduserende tiltak ved behov.

Merknader

Rådsdirektiv 91/414/EØF er en del av EØS-avtalen, men EØS/EFTA-landene har et ikke tidsavgrenset unntak for disse bestemmelsene, og de er derfor ikke implementert i norsk regelverk. Vurdering av plantevernmidler for bruk i Norge reguleres av forskrift om plantevernmidler av 26. juli 2004.

Status for stoffene (brukt som plantevernmiddel) i Norge:

Clopyralid: Godkjent.

Cyprodinil: Godkjent.

Fosetyl: Godkjent.

Trinexapac: Godkjent.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel i henhold til gjeldende unntak.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/64/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0064

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2006
Frist returnering standardskjema: 08.09.2006
Dato returnert standardskjema: 22.09.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 013/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen