Vet - bluetongue tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/577/EF av 22. august 2006 om visse beskyttelsestiltak mot bluetongue...

Commission Decision 2006/577/EC of 22 August 2006 on certain measures against bluetongue (notified under document number C(2006) 3849)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.08.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettssakten skal gjennomføres i Norge samtidig som den trer i kraft i EU. Rettsakten er gjennomført ved fastsettelse av forskrift 30. august nr.1015 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av bluetongue i Belgia, Tyskland og Nederland. 

Rettsakten regulerer tiltak for å forebygge spredning av blutongue ved handel med levende drøvtyggere og sæd, egg og embryo av levende drøvtyggere fra Belgia, Tyskland, Luxemburg og Nederland. Fra områdene listet opp i vedlegg I er det forbudt å forflytte levende drøvtyggere og sæd, ova og embryo av levende drøvtyggere som er innsamlet eller produsert etter 1. mai 2006, til andre medlemsland eller tredjeland.

Unntatt fra forbudet er innenlands forsendelse av dyr fra en risiko- eller observasjonssone til slakteri som ligger utenfor en sperresone etter de vilkår som følger av artikkel 4 i kommisjonsvedtak 2005/393/EF. Likeledes er det tillatt med transitt av dyr gjennom risiko- og observasjonssoner hvis dyrene og transportmiddelet behandles med et insektcid etter de vilkår som følger av artikkel 6 i kommisjonsvedtak 2005/393/EF.

Vurdering

Selvom vedtak 2006/577/EF materielt sett retter seg mot de berørte medlemsstatene, er intensjonen til Kommisjonen at medlemsstatene skal endre sitt handelregelverk for å hindre videre spredning av dyresykdommen. Dette fremgår også av vedtakets artikkel 2. Beskyttelsestiltaket vil ha gyldighet frem til Kommisjonen endrer kommisjonsvedtak 2005/393/EF som gjelder sperresoner i forbindelse med utbrudd av bluetongue.

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1. Notifisering ble sendt til ESA 12. september 2006. 

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/577/EF
Celexnr.: 32006D0577

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.08.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.09.2006

Lenker