Fôrvarer-tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1730/2006 av 23. november 2006 om godkjenning av benzoesyre (VevoVitall) som fôrtilsetningsstoff ...

Commission Regulation (EC) No 1730/2006 of 23 November 2006 concerning the authorisation of benzoic acid (VevoVitall) as a feed additive ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 27. april 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av benzosyre (VevoVitall) som fôrtilsetning, I.D.nr 4 d 210. Godkjenningen er gitt iht. forordning (EF) nr.1831/2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer. Sistnevnte er implementert i norsk regelverk ved forskrift 12. april 2005 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Godkjeningen er gitt til benzozyre som produktet VevoVitall, og den gjelder ikke generelt for alle benzosyreprodukter. 
 
Benzosyre (VevoVitall) er godkjent til avvent smågris og iht. bruksbetingelsene kan det brukes i fôret fram til grisene veier 25 kg. Det er godkjent under gruppen ”Andre zootekniske tilsetningsstoffer ( Bedring av yteevne: Tilvekst eller fôrutnyttelse)
VevoVitall inneholder 99,9% benzosyre, og i beskrivelsen av stoffet er det også satt krav til renhet for bl.a. tungmetaller og arsen. Renhetskravene er identiske med de som gjelder for anvendelse av produktet som tilsetningsstoff i næringsmidler. Det er videre stilt krav om at innblanding i fôret skal skje via premiks, og at tilskuddsfôr ikke skal inneholde mer enn 2x den dosering som er godkjent i fullfôr. Disse betingelsene er satt for å unngå overdosering som kan medføre skadelige effekt på dyrene. Godkjenningen er gitt fram til 14.12.2016. 

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som akseptabel. Det foreligger åpenbare trykkfeil i overskriften kolonne 4, likeledes i kolonne 7-8. Dette må rettes opp slik at de blir på linje med det som brukes for andre analoge stoffer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1730/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1730

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2006
Frist returnering standardskjema: 05.01.2007
Dato returnert standardskjema: 25.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 039/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen