Kommisjonsdirektiv 2006/120/EF om endring av direktiv 2005/30/EF, 2002/24/EF og 97/24/EF ...

Kommisjonsdirektiv 2006/120/EF om endring av direktiv 2005/30/EF, 2002/24/EF og 97/24/EF ...

Commission Directive 2006/120/EC of 27 November 2006 correcting and amending Directive 2005/30/EC amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Directives 97/24/EC and 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council, relating to the type-approval of two or three-w...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.12.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktiv 2006/120/EF retter opp feil i direktiv 2005/30/EF som omhandler utskiftningskatalysatorer for to- og trehjulede motordrevne kjøretøyer for å sikre at utslipp holdes innenfor et akseptabelt nivå. I tillegg presiseres det at salg eller montering av utskiftningskatalysatorer på kjøretøy, hvis de ikke er typegodkjent i henhold til direktiv 97/24/EF som endret av direktiv 2005/30/EF, etter en viss overgangsmetode ikke er tillatt.

Direktivet er implementert i kapittel 25 i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Vurdering

Det er ikke produksjon av kjøretøy eller deler som omfattes av direktivet i Norge, og det antas derfor at direktivet ikke vil ha konsekvenser for norske interesser. Direktivet vil ikke få budsjettmessige konsekvenser eller medføre spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser hverken for brukere eller offentlig administrasjon.

Andre opplysninger

Norge er representert i CATP (Committee on the adaptation to Technical Progress), og direktivet er i overensstemmelse med komiteens standpunkt.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2006)120
Rettsaktnr.: 2006/120/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0120

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.11.2006
Frist returnering standardskjema: 09.01.2007
Dato returnert standardskjema: 24.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.06.2007
Høringsfrist: 15.09.2007
Frist for gjennomføring: 30.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 30.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen