veterinære legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1729/2006 av 23. november 2006 som endrer vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en Felleskapsprosedyre for fastsettelse av maksimale grenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, for firocoxib...

Commision regulation (EC) No 1729/2006 of 23 November 2006 amending Annexes I and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards firocoxib and ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU- kommisjonen 23. november 2006, og ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007. Rettsakten er gjennomført ved endring av  forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, fastsatt 11.07.07.

Sammendrag av innhold:

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1729/2006 omhandler:Triclabendazol som er et parasittmiddel i gruppen benzimidazoler og pro-benzimidazoler som brukes til å behandle mot leverikter (Fasicola Hepatica). Det er nå oppført på vedlegg I til bruk på alle drøvtyggere unntatt dyr som produserer melk til humant konsum.

Firocoxib er en NSAID (non-steroidal anti-inflammatory agent) som tidligere er godkjent til bruk mot revmatiske lidelser (osteoarthritt) hos hund, det er nå oppført på vedlegg III til bruk på hest. Midlertidig MRL (Maximum Residue Limit) går ut 1. juli 2007.

Vedlegg I inneholder liste over farmakologisk virksomme stoffer som har fastsatte grenseverdier med hensyn på rester. Vedlegg II inneholder liste over stoffer som er vurdert til ikke å behøve fastsatte grenseverdier. Vedlegg III inneholder liste over stoffer med midlertidig fastsatte grenseverdier.

Merknader: 

Rettsakten krever endring i er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den Norske Veterinærforening, Kjøttbransjens landsforening, Tine, Norges veterinærhøgskole, Vetlis, Fagsenteret for fjørfe, Fagsenteret for kjøtt, fiskeri og havbruksnæringsens landsforening. Det er ingen spesielle anmerkninger til endringene. Vetlis bemerket at det er positivt at flere legemidler - i dette tilfellet triclabendazol - får utvidelse av mel til å gjelde alle drøvtyggere selv om det ikke er problemer med ikter på andre arter enn sau under norkse forhold. SLV bemerker at firocoxib - preparat foreløpig bare finnes til hund, og at ingen preparater med triclabendazol har markedsføringstillatelse i Norge (kan tas inn på registreringsfritak).Vi har ingen prep. med triclabendazol i Norge.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert. 

Vurdering

Rettsakten anses for relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1729/2006
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32006R1729

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2006
Frist returnering standardskjema: 05.01.2007
Dato returnert standardskjema: 14.12.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 080/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.01.2007
Høringsfrist: 28.02.2007
Frist for gjennomføring: 11.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen