Forskjellige endringer for 2005

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1992/2006 av 18. desember 2006 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler...

Regulation (EC) No 1992/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.02.2006

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2007 ved EØS-komitébeslutning nr. 159/2007. ESA er varslet om gjennomføring 7. mars 2008. 

Sammendrag av innholdet
Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og Rådsforordning (EØF) nr. 574/72 som senere endret, er en del av EØS-avtalen (avtalens vedlegg VI nr. 1 og 2, jf. Særskilt vedlegg 2 til St.prp. nr. 100 (1991-92), bind 11, s. 25 og 132).


Forordning 1408/71 og forordning 574/72 inneholder bestemmelser som tar sikte på å koordinere medlemslandenes trygdeordninger. Med andre ord tar de sikte på å sørge for at personer som benytter seg av den frie bevegelighet og flytter fra et land til et annet kan beholde de rettigheter som de har opptjent (pensjonsrettigheter m.v.) og gis adgang til trygdeordninger i tilflyttingslandet slik at man er sikret kontinuitet i opptjening og dekning for risiki. Enkelte særlige, ikke-avgiftsbaserte kontantytelser av blandet art er koordinert på en slik måte at de skal gis i bostedslandet, etter lovgivningen der. Det samme gjelder naturalytelser ved sykdom, graviditet og fødsel. Det finnes egne bestemmelser om rett til medisinsk behandling under midlertidig opphold i andre medlemsland.


Forslaget til forordning ble fremlagt av Kommisjonen 21. desember 2005 (KOM(2005)676 endelig utgave) med hjemmel i Traktaten om opprettelse av det Europeiske fellesskap artikkel 42 og 308. Det kreves kodesisjon og enstemmighet.

Innhold og formål

Rettsakten inneholder de sedvanlige årlige justeringer for 2005 av mer praktisk og formell art som følge av endringer i medlemsstatenes nasjonale lovgivning og behov for presisering av enkelte bestemmelser. Formålet er å oppdatere og ajourføre Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, nærmere bestemt dets vedlegg, for å ta hensyn til de nevnte endringer, især endringer som har funnet sted i lovgivningen i de nye medlemsstatene etter tiltredelsen og de større pensjonsreformene som er gjennomført i Finland og Sverige og helsetrygdreformen i Nederland. Justeringen bygger på drøftingene på møter i Den administrative kommisjonen for trygd i løpet av fjoråret og videre med representanter fra de medlemsstater det gjelder.


Artikkel 1 - Endring av Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71:


Endringene gjelder kun vedleggene til forordning nr. 1408/71, nærmere bestemt:


Vedlegg I, IIa, III, IV og VI. Det vises til vedlegget til endringsforordningen. De viktigste endringene her gjelder Vedlegg IIa og VI.


Endringer i vedlegg I del I


I vedlegg I del I er det gitt definisjoner av begrepene ”arbeidstaker” og ”selvstendig næringsdrivende” når dette ikke kan utledes av nasjonal lovgivning. Under X. Sverige foreslås å oppføre en ny definisjon av ”selvstendig næringsdrivende” som følge av ny nasjonal lovgivning (Socialförsäkringsbalken 1999:799).


Endringer i vedlegg I del II


I vedlegg I del II er det gitt definisjoner av begrepet ”familiemedlem” når det nasjonalt ikke er mulig å skille dem fra andre medlemmer (trygdede). Under Q. Nederland foreslås å oppføre en ny definisjon som følge av ny nasjonal lovgivning (Health Care Insurance (Reform) Act) som trer i kraft med virkning fra 1. januar 2006. Den nye definisjonen omfatter ektefelle, registrert partner og barn under 18 år.


Endringer i vedlegg IIa


Vedlegget gjelder oppføring av særlige ikke-avgiftsbaserte ordninger som er unntatt fra eksport etter Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 artikkel 10a, og som bare kommer til utbetaling i det land hvor vedkommende er bosatt.


Opptegnelsene under M. Litauen og V. Slovakia endres som følge av ny nasjonal lovgivning. Opptegnelsen gjelder sosialhjelpspensjoner og særlige ikke-avgiftsbaserte understøttelsesordninger av blandet art (dvs. i grenselandet mellom trygd og sosialhjelp).
Endringer i vedlegg III A


Vedlegget gjelder bestemmelser i bilaterale og andre avtaler som var i kraft før forordningen fikk anvendelse for vedkommende medlemsstater og som fortsatt skal gjelde, til tross for suspensjonsbestemmelsen i artikkel 6 i Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71.


Punkt 187. Italia- Nederland strykes (utbetaling i tredjeland).


Bakgrunnen er avgjørelser og rettspraksis som har gjort denne type oppføringer overflødig.


Endringer i vedlegg IV


For øvrig foretas visse endringer i vedlegg IV, del A (Type A-pensjoner, dvs. ordninger hvor størrelsen på uførepensjon er uavhengig av trygdetidens lengde - endringen gjelder oppføring av pensjon til fødte/unge uføre i V. Slovakia), i del B (særordninger for selvstendig næringsdrivende - G. Spania) og del C (ordninger hvor beregningen iht artikkel 46 nr. 1 alltid gir minst like mye som beregningen iht artikkel 46 nr. 2), og hvor sistnevnte følgelig kan unnlates - V. Slovakia og X. Sverige) og del D (ytelser (punkt 1 og 2)og avtaler (punkt 3) som nevnt i artikkel 46b nr. 2. Endringene i del D punkt 1 og 2 gjelder X. Sverige, idet de nåværende opptegnelser må endres som følge av den nye innskuddsbaserte svenske pensjonsordningen. Dessuten må inntektsbaserte sykepenger og aktivitetsstønad tilføyes i 1(i). Endringene i punkt 3 (avtaler) gjelder oppføring av den nye nordiske konvensjon om trygd av 18. august 2003 (endring av punkt 3(a)) og trygdeavtalen av 10. november 2000 mellom Finland og Luxembourg (tilføyelse av et nytt punkt 3(c)).
 
Endringer i vedlegg VI


Vedlegg VI gjelder presiseringer vedrørende anvendelsen av nasjonal lovgivning.
Endringene gjelder følgende:


E. Estland: Utfyllende regler om beregning av foreldreytelser til vandrearbeidere.
Q. Nederland: Nye regler som følge av ny nasjonal lovgivning (Health Care Insurance (Reform) Act) fra 1. januar 2006 (personkrets, kompetent institusjon, avgiftsplikt, registrering og konsekvensene av forsinket registrering m.v. jf. punkt 1 a) til g).


W. Finland: Endringer som følge av reformene i den arbeidsbaserte finske pensjonslovgivningen.


X. Sverige: Endringer som følge av bl.a. nye regler om foreldreytelser (föräldrapenning) og den svenske pensjonsreformen.


Artikkel 2 – Ikrafttreden


Forordningen skal tre i kraft tredje dagen etter at den er offentliggjort i EF-tidende. Endringene i vedlegg I og VI for Nederland gjelder fra 1. januar 2006.


Merknader
Rettsakten vil ikke medføre behov for endringer i forhold til norsk rett. Det dreier seg vesentlig om justeringer av teknisk art som ikke er problematiske sett fra et norsk synspunkt.


Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i relevante organer på departements- og direktoratsnivå og i spesialutvalg for trygd.

Vurdering

Gjeldende norsk rett på området

Trygdeområdet reguleres i Norge av en rekke lover hvorav den viktigste er lov av 28. februar 1997 om folketrygd.

Koordinering av trygdeytelser for personer som beveger seg over landegrensene er regulert i en rekke bi- og multilaterale avtaler, såkalte trygdeavtaler, som Norge har inngått i henhold til folketrygdlovens § 1-3 m.v. Det viktigste regelverk på dette området er nå EØS-avtalens bestemmelser.

EØS-avtalens bestemmelser går ved motstrid foran bestemmelser i nasjonal lovgivning. Dette følger av EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109 § 2 og Forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen av 30. juni 2006 nr. 731, § 1 annet ledd. Etter artikkel 6 i forordning 1408/71 trer forordningens regler i stedet for bilaterale avtaler. For personer som er omfattet av personkretsen til forordning 1408/71 og for tilfeller som hører under forordningens saklige anvendelsesområde, er det altså forordningens regler som kommer til anvendelse.

Forslaget nødvendiggjør ingen endringer i norsk nasjonal lovgivning.
Norske interesser

Forslagene fremstår også ellers som lite kontroversielle. Det dreier seg vesentlig om justeringer av teknisk art som ikke er problematiske sett fra et norsk synspunkt.

Fra norsk side vil forslaget følgelig være akseptabelt.

Forhandlingssituasjonen

Forslaget anses ikke som problematisk for norsk del.

Forslaget er EØS-relevant. Dette er også Kommisjonens mening jf. merknaden i punkt 5 første kulepunkt i forslagets forklarende memorandum (”The proposed act  concerns an EEA matter and should therefore extend to the European Economic Area). Fri bevegelighet for personer er et av målene og prinsippene i avtalen, jf. artikkel 28, 29 og 30 om fri bevegelighet for arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Artikkel 29 tilsvarer EF-traktaten artikkel 42 om trygderettigheter for arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende som flytter innenfor fellesskapet.
Andre synspunkter

EØS - notatet ble behandlet i spesialutvalg for trygd 1. mars 2007.

Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige konsekvenser

Forslaget vil ikke få økonomiske, budsjettmessige, administrative eller rettslige konsekvenser for Norge.

Konklusjon

Forslaget kan godtas fra norsk side.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2005)676
Rettsaktnr.: 1992/2006
Basis rettsaktnr.: 1408/1971
Celexnr.: 32006R1992

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.01.2007
Frist returnering standardskjema: 14.02.2007
Dato returnert standardskjema: 16.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 159/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 08.12.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.03.2008

Lenker

Til toppen