Gjennomføring av flaggstatskrav

Europaparlaments og -rådsdirektiv 2009/21/EF av 23. april 2009 om korrekt gjennomføring av flaggstatskrav...

DIRECTIVE 2009/21/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on compliance with flag State requirements...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.02.2006

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.03.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Direktivet ble formelt vedtatt den 23. april 2009, og direktivet er gjort til en del av EØS-avtalen vedlegg XIII 55d.

Sammendrag av innholdet

Direktiveter inngår i den såkalt "tredje sjøsikkerhetspakken" fra Kommisjonen i 2005 (COM(2005)586) endret ved COD 2005/0236). Direktivet retter seg mot flaggstatenes oppfølging av delegert sertifikatarbeid til godkjente kontrollorgan (Recognised organisation/RO). Rettsakten avviker i stor grad fra det opprinnelige forslaget, og er blitt vesentlig forenklet ved å pålegge medlemsstatene å underlegge seg IMO s (International Maritime Organisation) revisjonssystem for flaggstater hvert 7. år, IMO Res. A.974 (24). Denne resolusjonen er i dag ikke bindende for flaggstater internasjonalt. Ved dette direktivet gjøres IMO-revisjonen obligatorisk for EUs medlemsstater (MS), og gjennom inkludering i EØS-avtalen blir IMO-revisjonen bindende for EFTA-statene. Direktivets krav om IMO-revisjon skal oppheves når IMO Model Audit Scheme er blitt internasjonalt bindende. Dette for å unngå dobbeltregulering i EU og IMO.  Det følger av direktivets artikkel 8 at medlemsstatene skal innføre og vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem ("quality management system") for de operasjonelle delene av flaggstatsadministrasjonen("operational parts"), ved sertifisering av denne delen av administrasjonen i henhold til internasjonalt anerkjent standard.  

Vurdering

Direktivets artikkel 7 pålegger medlemsstatene å underlegge seg IMOs revisjonssystem for flaggstater hvert 7. år. Revisjonssystemet er inntatt i IMO Res. A.974(24) og Res. A.973(24). Disse instrumentene er ikke bindende for flaggstater internasjonalt. Gjennom direktivet gjøres likevel revisjonssystemet obligatorisk for EUs MS. Kravet i direktivet er avgrenset til at MS skal sørge for at IMO mottar en søknad om flaggstatskontroll. En MS som gjør det som er nødvendig for at en revisjon kan finne sted, har følgelig oppfylt bestemmelsen i artikkel 7.

Direktivet retter seg mot flaggstaten og vurderes derfor i utgangspunktet som en rettsakt av administrativ karakter.   

Direktivet er gjennomført i norsk rett i forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer, lasteskip og lektere, om andre besiktelser mv.

Videre er direktivet gjennomført ved følgende administrative tiltak:

Prosedyre for melding til skipsregistrene ved mottak om begjæring om inspeksjon av nybygg og innført skip.

Prosedyre for behandling og oppfølging ved tilbakeholdelse av norske skip.

Prosedyre for registrering og oppfølging av ulykker.

Videre er direktivet gjennomført ved at Sjøfartsdirektoratet er sertifisert etter ISO 9001:2008.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2005)586
Rettsaktnr.: 2009/021/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0021

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2009
Frist returnering standardskjema: 09.07.2009
Dato returnert standardskjema: 11.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.12.2005
Høringsfrist: 14.01.2006
Frist for gjennomføring: 17.06.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 25.05.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.06.2012

Lenker

Til toppen