Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennomføring av indre markeds rettsakter

Kommisjonsrekommandasjon 2005/309/EF om gjennomføring i nasjonal rett av rettsakter som påvirket det indre marked...

Commission Recommendation of 12 July 2004 on the transposition into national law of Directives affecting the internal market...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.02.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Behandlet i EØS/EFTA landene og funnet ikke EØS-relevant.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonens (Kommisjonen) rekommandasjon 2005/309/EF om gjennomføring i nasjonal rett av rettsakter som påvirker det indre marked har som mål å sikre et velfungerende indre marked. Bakgrunnen for dette er medlemslandenes dårlige resultater med hensyn til å gjennomføre rettsakter om det indre marked korrekt og innenfor fristen. Sen eller mangelfull gjennomføring av rettsakter om det indre marked hindrer bedrifter og borgere i å utnytte rettigheter og økonomiske fordeler et velfungerende indre marked gir. Kommisjonen henstiller medlemslandene om å gjennomføre rettsakter med betydning for det indre marked, i nasjonal rett. Av henstillingen fremgår det bl.a. at:

  • Medlemslandene  anbefales å vedta  en "beste praksis" for gjennomføring av rettsakter (eksempler følger av vedlegg til rekommandasjonen)
  • Medlemslandene bør offentliggjøre lister over indre markedsrettsakter som ikke er gjennomført i tide, og samtidig informere bedrifter og borgere om hvilke juridiske rettigheter de har. Listene bør offentliggjøres på offisielle internettsider
  • Utkast til gjennomføringsbestemmelser som legges frem for Storting eller Regjering bør følges av en ”samsvarserklæring” som viser samsvar med fellesskapsretten og at rettsakten gjennomføres helt eller delvis
  • Når nasjonale gjennomføringsbestemmelser notifiseres til Kommisjonen skal det, så lang mulig, også fremgå at bestemmelsene er i samsvar med fellesskapsretten

Merknader 
 

Forslaget vil ikke ha noen rettslige konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget behandlet saken første gang 27. mars 2006.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.a jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/390/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005H0309

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2006
Frist returnering standardskjema: 15.03.2006
Dato returnert standardskjema: 27.03.2006
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen