EØS-notatbasen

Plantevermiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2006/4/EF av 26. januar 2006 som endrer vedleggende til rådsdirektivene 86/362/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdier for restmengder av karbofuran. ...

Commision Directive 2006/4/EC of 26 January 2006 amending Annexes to Council Directives 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for carbofuran...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.02.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II, kap. XII 22. september 2006. Medlemsstatene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen den 27.07.06, og ta ibruk de nye grenseverdiener fra samme dato.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdiene for karbofuran. Bakgrunnen er at en del medlemsstater ønsket å sette ned sine verdier på grunn av bekymringer for forbrukernes inntak av dette stoffet. Forslag om revurdering av grenseverdiene på EU-nivå ble derfor forelagt Kommisjonen.

Forbrukernes korttids- og  langtidseksponering for karbofuran via mat er vurdert i henhold til gjeldende EU-prosedyrer. Dette gir grunnlag for å fastsette nye grenseverdier som sikrer at det ikke skjer uakseptabel eksponering. Der det er relevant er også den akutte eksponeringen av forbrukerne via hver enkelt av de matvarene som kan inneholde rester, vurdert. Det er konkludert med at rester under eller lik de nye grenseverdiene ikke vil gi toksiske virkninger.

Grenseverdiene er permanente og de fleste er satt på deteksjonsgrensen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Karbofuran er ikke godkjent i Norge. Endringene vil derfor ikke få konsekvenser for norsk bruk.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/4/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0004

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2006
Frist returnering standardskjema: 10.03.2006
Dato returnert standardskjema: 17.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.10.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.11.2006