Plantevernmiddelrester

Kommisjonsforordning (EF) nr. 178/2006 av 1. februar 2006 som endrer Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for å etablere vedlegg I med en liste over næringsmiddel- og fôrprodukter som det gjelder grenseverdier for rester av plantevernmidler for....

Commission Regulation (EC) NO 178/2006 of 1 February 2006 amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council to establish Annex I listing the food end feed products to which maximum levels for pesticide residues apply. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

 Rettsakten ble implementert i norsk regelverk 20.07.2007 

Sammendrag av innhold

Rettsakten etablerer vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005, som er listen over næringsmiddel- og fôrprodukter grenseverdier for rester av plantevernmidler skal gjelde for. Listen omfatter alle produkter som det pr. idag gjelder enten EU- grenseverdier eller nasjonale grenseverdier for. I tillegg grupper av produkter det ansees hensiktsmessig å fastsette harmoniserte grenseverdier for i fremtiden. Disse gruppene omfatter fisk, fiskeprodukter, skalldyr, bløtdyr og andre næringsmiddelprodukter av salt- eller ferskvannsdyr samt vegetabilier (avlinger) som utelukkende skal brukes til fôr. For disse gruppene er det angitt følgende fotnote: Grenseverdiene skal ikke brukes ("finner ikke anvendelse") før de enkelte produktene er identifisert og ført opp på listen. For øvrig er det et punkt i de innledende betraktningene som sier at det hittil ikke har vært krav om grenseverdier for disse produktgruppene og at det ikke foreligger informasjon som kan tjene som grunnlag for å fastsette slike. Videre at det bør settes av tid til å generere og samle inn slike data og at en periode på 3 år anses for å være tilstrekkelig for dette uten at det er sagt noe om fra hvilket tidspunkt den perioden skal løpe.

Merknader

Rettsakten endrer vedlegg I til forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv. i næringsmidler.

Gjennomføringen av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske og muligens administrative kostnader knyttet til å framskaffe bakgrunnsdata, særlig i forhold til gruppen fisk og fiskeprodukter.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

At det skal fastsettes grenseverdier for fisk og fiskeprodukter kan få stor betydning for Norge. Perioden på 3 år som avsatt til å generere data, bør derfor benyttes til å framskaffe data for norsk fisk og fiskeprodukter slik at vi har muligheter til å påvirke disse grenseverdiene når de skal fastsettes. I den grad vegetabilske fôrprodukter inngår i fiskefôr, bør det også framskaffes data for disse. Eventuelle rester i fisk vil  høyst sannsynlig skyldes rester i fôret.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0178/2006
Basis rettsaktnr.: 0396/2005
Celexnr.: 32006R0178

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.02.2006
Frist returnering standardskjema: 23.03.2006
Dato returnert standardskjema: 17.03.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen