Vet - import embryo storfe

Kommisjonsvedtak 2006/168/EF av 4. januar 2006 om fastsettelse av krav til dyrehelse og veterinærattester ved import til Fellesskapet av storfeembryo og oppheving av vedtak 2005/217/EF...

Commission Decision 2006/168/EC of 4 January 2006 establishing the animal health and veterinary certification requirements for imports into the Community of bovine embryos and repealing Decision 2005/217/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.02.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i norsk rett samtidig med fastsettelse i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter de dyrehelsemessige vilkårene og helsesertifikatene for import av storfeembryoer fra tredjestater og erstatter samtidig vedtak 2005/217/EF.

Rettsakten lister opp tredjestater som det kan importeres storfeembryo fra. Embryo må være samlet inn eller produsert av embryoinnsamlings- eller -produksjonsgrupper som er listet i vedlegget til vedtak 92/452/EØF. Det fastsettes krav til attestasjon som skal følge in vivo henholdsvis in vitro befruktede embryo ved import.

Med bakgrunn i en risikovurdering utført av The International Embryo Transfer Society (IETS) og i tråd med OIEs anbefalinger forenkles vilkårene for import av in vivo befruktede embryo, mens strengere dyrehelsevilkår opprettholdes for in vitro befruktede embryo. 

Når det gjelder in vitro befruktede embryoer tillates import av embryoer som er befruktet med sæd som oppfyller kravene i direktiv 88/407/EF m/endringer. I tillegg tillates import av in vitro befruktede embryoer som er befruktet med sæd som er produsert på godkjente seminstasjoner eller lagret ved godkjente sædlagre i tredjestater som er oppført på listen i vedtak 2004/639/EF på vilkår av at de importerte embryoene ikke gjøres til gjenstand for samhandel men kun blir lagt inn i hunndyr som befinner seg i den medlemsstaten som er oppgitt som mottakerland i det medfølgende helsesertifikatet.

I en overgangsperiode t.o.m. 31. desember 2006 tillates også in vivo og in vitro befruktede embryo som oppfyller de "gamle" dyrehelsevilkårene dersom embryoene er samlet inn eller produsert før 1. januar 2006, kun legges inn i hunndyr som befinner seg i den medlemsstaten som er oppgitt i det medfølgende helsesertifikatet og ikke gjøres til gjenstand for samhandel.


Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av embryo av storfe.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/168/EF
Celexnr.: 32006D0168

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker