Begrensningsdirektivet - PFOS

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/122/EF av 21. desember 2006 om begrensninger på omsetning og bruk av perfluoroktanylsulfonat (PFOS) - endring av rådsdirektiv 76/769/EØF...

Directive 2006/122/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 relating to restrictions om the marketing and use of perfluorooctane sulfonates (amending of Council Directive 76/769/EEC)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktivet ble vedtatt 12. desember 2006 med ikrafttredelse 27. juni 2008.

Merk: Direktiv 2006/122/EF ble tatt ut av videre EØS-behandling siden bestemmelsene i direktivet i sin tid gikk inn i Forordning (EF) nr. 552/2009 om Annex XVII til REACH.

Sammendrag av innholdet:

Merk: Direktiv 2006/122/EF ble tatt ut/gikk ut av videre EØS-behandling og prosess siden bestemmelsene i sin tid gikk inn i forordning (EF) nr. 552/2009 om Annex XVII til REACH. 

Rådsdirektiv 76/769/EØF gir regler om begrensinger på omsetning og bruk av visse farlige stoffer og produkter (begrensningsdirektivet). Direktiv 2006/122/EF er 30. endring av direktiv 76/769/EØF og innfører reguleringer av PFOS (perfluoroktanylsulfonat) og stoffer som kan brytes ned til PFOS. PFOS tilhører en stor gruppe kjemiske stoffer som med en fellesbetegnelse kalles perfluoralkylstoffer (PFAS). Totalt finnes det flere hundre enkeltstoffer av PFAS.

PFOS er ikke nedbrytbart i miljøet. Stoffet er reproduksjonsskadelig allerede ved lave doser i studier. Videre er PFOS giftig for vannlevende organismer. PFOS gjenfinnes nå i naturens næringskjeder i store deler av verden, også i Norge og i Arktis. 

Direktivet innebærer at PFOS og stoffer som kan brytes ned til PFOS forbys i kjemiske produkter i konsentrasjoner lik eller høyere enn 0,005 vektprosent. Videre forbys PFOS i andre produkter eller i deler av disse i en konsentrasjon som er lik eller høyere enn 0,1 vektprosent.

Følgende er unntatt fra forbudet:

  • fotoresister eller antirefleksbelegg til fotolitografiske prosesser,
  • fotografisk belegg til film, papir eller trykksaker,
  • midler for å forhindre skumdannelse til bruk ved forkromming,
  • hydrauliske væsker til luftfartsindustrien,
  • brannslukningsskum som er i bruk før 27. desember 2006 kan benyttes inntil 27. juni 2011.

Direktivet inneholder imidlertid to klausuler hvis målsetting er å se på muligheten til å avvikle de ikke-tidsbegrensede unntakene samt å se på muligheten til å begrense bruken av PFOA og stoffer som kan brytes ned til PFOA.

Merknader:

Bestemmelsene i EUs begrensningsdirektiv er i all hovedsak gjennomført i forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). En eventuell gjennomføring vil skje ved endringer i produktforskriften.

Norge deltar aktivt i EUs arbeidsgruppe for begrensningsdirektivet som dette direktivet faller inn under. Myndighetene er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten skal behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling og det anbefales at den anses som relevant og akseptabel. Imidlertid kan det være behov for tilpasningstekst.

Vurdering

I stortingsmelding nr. 21 (2004 -2005) om regjerings miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand er det et nasjonalt resultatmål at utslipp av PFOS og PFOS-relaterte forbindelser skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2010. Miljøvernmyndighetene ved Statens forurensningstilsyn har utarbeidet en handlingsplan med sikte på å redusere bruken av PFAS og PFOS.

Stoffet PFOS ekstremt vanskelig nedbrytbart i naturen. Undersøkelser av ulike dyrearter viser at PFOS kan oppkonsentreres i næringskjeden. Det er bl.a. påvist høye nivåer av PFOS i lever fra isbjørn på Svalbard. PFOS er i pattedyrsstudier vist å være kronisk giftig og reproduksjonsskadelig. PFOS er giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

PFOS er av Sverige nominert til å inkluderes i den globale Stockholm-konvensjonen for organiske miljøgifter. Norge arbeider aktivt for at PFOS forby gjennom denne konvensjonen. Tilsvarende arbeid pågår under den regionale konvensjonen for langtransporterte luftforurensninger.

PFAS produseres ikke i Norge, og all omsetning skjer via import. Det største bruksområdet for PFOS og PFOS-relaterte forbindelser i Norge er brannslukningsskum, særlig i offshoreindustrien. Ut i fra helse- og miljøhensyn er det positivt at EU har innført forbud mot PFOS.

Norge fastsatte 21.mars 2007 en nasjonal forskrift som innfører forbud mot PFOS og PFOS-relaterte forbindelser i brannskum, impregneringsmidler og tekstiler. For brannskum og impregneringsmidler trådte forbudet ikraft umiddelbart, mens for tekstiler trer forbudet i kraft 1. juli 2007. Dette forskriftsforslaget ble sendt på både nasjonal og internasjonal høring. I forbudet legges det til grunn de samme grenseverdier som i EU-direktivet.

Med utgangspunkt i PFOS' farlige egenskaper og målsettingen om stans eller vesentlig reduksjon innen 2010, så Norge behov for tiltak mot stoffet. Den norske forskriften retter seg spesielt mot nasjonale forhold og bruksområder. Bruk av PFOS i brannskum, særlig i tilknytning til petroleumsvirksomheten er det største bruksområdet for PFOS og utgjør omlag 90% av dagens bruk. PFOS i brannskum kan erstattes av mindre problematiske stoffer. Offshorebransjen har allerede i stor grad frivillig faset ut mye PFOS-holdig brannskum, men forskriften sikrer at alle gjenommfører dette.

Bestemmelsene i EUs direktiv trer først i kraft 27. juni 2008, og tillater bruk av PFOS i brannskum frem til 27. juni 2011. Siden den norske forskriften trådte i kraft 21. mars 2007 vil dette kunne være tilstrekkelig for at Norge kan stanse bruk av PFOS på bruksområdene i Norge, inkludert å samle inn PFOS-holdig brannskum, innen bestemmelsene i direktiv 2006/122/EF trer i kraft. På denne bakgrunn kan direktiv 2006/122/EF anses som relevant og akseptabelt. Det kan likevel være behov for tilpasningstekst knyttet til innsamling av PFOS-holdig brannskum dersom dette ikke i tilstrekkelig grad er samlet inn før bestemmelsene som implementerer EU-direktivet trer i kraft.

Andre opplysninger

EØS-notat for forslag til direktiv om PFOS - KOM(2005) 618 ble tatt opp i spesialutvalget for handelsforenkling 27.03.2006.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2005)618
Rettsaktnr.: 2006/122/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/769/EF
Celexnr.: 32006L0122

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.01.2007
Frist returnering standardskjema: 13.02.2007
Dato returnert standardskjema: 21.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2010
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen