Såvarer - sortskjennetegn jordbruksarter

Kommisjonsdirektiv 2005/91/EF av 16. desember 2005 om endring av direktiv 2003/90/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål...

Commission Directive 2005/91/EC of 16 December 2005 amending Directive 2003/90/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining c...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2006 ved EØS-komiteens beslutning nr 108/2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en endring av rådsdirektiv 2003/90/EF som, med med grunnlag i rådsdirektiv 2002/53/EF om den felles sortsliste over plantearter til jordbruksformål, bl.a. gir detaljbestemmelser om kjennetegn ved DUS-testing (nyhetsprøving) av nye plantesorter.

DUS-testing av en sort skal foregå i samsvar med særskilte retningslinjer som gir de endelige detaljer om sortskjennetegn og minstekrav for disse. EUs særskilte organ for planteforedlerett (CPVO) har utarbeidet slike retningslinjer for en del arter. For at disse retningslinjene skal ha gyldighet i forbindelse med DUS-test og sortslisteopptak i den enkelte medlemsstat, må dette fastsettes særskilt gjennom et kommisjonsdirektiv som ved denne rettsakten. For de arter der CPVO ikke har fastsatt slike retningslinjer, skal det benyttes tilsvarende retningslinjer utarbeidet under UPOV, den internasjonale union for beskyttelse av nye plantesorter. Hvilke arter som skal DUS-testes etter EUs eller etter UPOVs retningslinjer, framgår av to vedlegg til rettsakten. For arter utover de som EU og UPOV har retningslinjer for, gjelder nasjonale bestemmelser.

De faktiske endringene i dette direktivet i forhold til 2003/90/EF gjelder endringer av arter på vedlegg I og II, dvs. hvilke arter som skal DUS-testes etter retningslinjer utarbeidet av hhv. CPVO eller UPOV.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer og forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Rettsakten medfører ikke direkte behov for regelverksendring, men sistnevnte forskrift vil likevel være hensiktsmessig å justere for en bedre tydeliggjøring av grunnlaget for DUS-testing av sorter av de enkelte arter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

DUS-testing i Norge utføres av Mattilsynet. Vi gjennomfører for tiden bare nyhetsprøving av sorter av kornartene hvete, bygg og havre. Med denne siste endringen, hvor også havre nå skal DUS-testes etter EUs retningslinjer, vil all DUS-testing som foregår i Norge skje på grunnlag EU-retningslinjer. 

I praksis har imidlertid forskjellen mellom UPOVs og EU-retningslinjer for disse artene vært ubetydelige. DUS-testing for øvrige arter kjøpes fra andre land som da er utført etter UPOVs eller EUs retningslinjer. For disse artene er endringene uansett uten betydning for oss.  

Mattilsynet anser rettsakten relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/91/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/90/EF
Celexnr.: 32005L0091

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.01.2006
Frist returnering standardskjema: 16.02.2006
Dato returnert standardskjema: 09.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 108/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker