Krav til test av frontale beskyttelsessystem.

Kommisjonsbeslutning 2006/368/EF av 20. mars 2006 om detaljerte, tekniske krav i forbindelse med utførelse av de tester som er fastlagt i Europaparlamentets- og Rådsdirektiv 2005/66/EF om anvendelse av frontale beskyttelsessystem på kjøretøyer....

Commision Decision of 20 March 2006 on the detailed technical requirements for carrying out the tests specified in Directive 2005/66/EC of the European Parliament and of the Council relating to the use of frontal protection systems on motor vehicles....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.07.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.09.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Beslutningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 20. mars 2006.

Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 14 omhandler krav til ytre utforming av kjøretøy. Her er beslutningen, samt direktiv 2005/66/EF implementeret.

Kommisjonsbeslutningen inneholder detaljerte tekniske krav i forbindelse med utførelse av tester av frontale beskyttelsessystem på kjøretøy, enten orginalmontert eller i form av separate tekniske enheter.

Dersom et frontalt beskyttelsessystem skal testes for typegodkjenning, og det er utformet til å passe på flere kjøretøytyper, skal utstyret testes på alle kjøretøytypene.

Dersom de ansvarlige myndighetene anser likheten mellom de forskjellige kjøretøytypene som tilstrekkelig stor, kan de avstå fra krav til testing av det frontale beskyttelsessystemet på alle kjøretøytypene.

Beslutningen skal anvendes fra 26. november 2006.

Vurdering

Beslutningen vil ikke få vesentlige økonomiske konsekvenser eller medføre store innvirkninger for forbruker eller offentlig administrasjon utover det som følger av implementeringen av basisdirektivet 2005/66/EF.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2006)776
Rettsaktnr.: 2006/368/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/66/EF
Celexnr.: 32006D0368

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.06.2006
Frist returnering standardskjema: 18.07.2006
Dato returnert standardskjema: 25.09.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 144/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.11.2006
Høringsfrist: 14.12.2006
Frist for gjennomføring: 26.11.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 20.12.2006
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.12.2006

Lenker

Til toppen