Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2006/59/EF av 28. juni 2006 som endrer anneksene til rådsdirektivene 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for karbaryl, deltametrin, endosulfan, fenitrotion, metidation og oksamyl. ...

Commission Direcitve 2006/59/EC of 28 June 2006 amending Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for carbaryl, delthamethrin, endosulfan, fenithrothion, methidathion and oxamyl....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.07.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27. april 2007.

Medlemsstatene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen den 29. desember 2006 og ta bruk de nye grenseverdiene fra 30. desember 2006 bortsett fra for oksamyl hvor verdiene skal gjøres gjeldende fra 30. desember 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdiene for plantevernmidlene karbaryl, deltametrin, endosulfan, fenitrotion, metidation og oksamyl. Bakgrunnen er at Kommisjonen har fått informasjon  om at det var behov for å revurdere grenseverdiene i lys av ny informasjon om toksikologien og forbrukernes inntak.

Langtids- og korttidseksponering for disse stoffene via næringsmidler som kan inneholde rester vurdert i henhold til gjeldende EU - prosedyrer, viste at det var nødvendig å sette nye grenseverdier som sikrer at forbrukerne ikke blir utsatt for uakseptabel eksponering. Der det var  relevant, ble også den akutte eksponering via hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester, vurdert. Det ble konkludert med at tilstedeværelsen av rester på eller under de nye grenseverdiene ikke vil gi noen akutt toksisk effekt.

De fleste grenseverdiene er satt på deteksjonsgrensen. Bortsett fra for oksamyl, er de permanente.

Merknader.

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merkander

Rettsakten har vært på høring hos interessentene. Mattilsynet har ikke mottatt noen kommentarer på rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Bare ett av stoffene, deltametrin, er godkjent i Norge og bare til hobbybruk. Endringene i grenseverdiene for de stoffene rettsakten omfatter, vil derfor ikke få noen konsekvenser for norsk bruk.

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/59/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/59/EF
Celexnr.: 32006L0059

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.06.2006
Frist returnering standardskjema: 11.08.2006
Dato returnert standardskjema: 14.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 007/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.05.2007

Lenker

Til toppen