EØS-notatbasen

Biocider

Kommisjonsdirektiv 2006/50/EF av 29. mai 2006 om endring av vedleggene IVA og IVB til direktiv 98/8/EF om biocider...

Commission Directive 2006/50/EC of 29 May 2006 amending Annexes IVA and IAB to Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.06.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.08.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsdirektiv 2006/50/EF ble vedtatt den 29. mai 2006 med gjennomføringsfrist 1. januar 2008. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 14 av 27. april 2007.

Sammendrag av innholdet:

Biociddirektivet 1998/8/EF regulerer markedsadgangen for biocidholdige produkter og deres aktive stoffer. Direktivet innebærer at det kun er produkter som inneholder aktive stoffer som er oppført på direktivets vedlegg som kan godkjennes for markedsføring i EU/EØS-området. Aktive stoffer som fantes på markedet i biocidprodukter før 14. mai 2000 (eksisterende aktive stoffer) skal derfor i prioritert rekkefølge vurderes for eventuell oppføring på direktivets vedlegg over stoffer som kan benyttes i biocidprodukter. Utfyllende regler for gjennomføring av slike vurderinger vedtas gjennom kommisjonsforordninger.

Gjennom bestemmelsene i direktiv 2006/50/EF innføres mere detaljerte datakrav som dermed sikrer en bedre og grundigere vurdering av biocider hvor de aktive stoffene er basert på bakterier, virus og sopp. De nye bestemmelsene inkorporerer utviklingen innenfor feltene mikrobiologi og bioteknologi. Endringene øker datakravene for produsenter tilsvarende bestemmelsene i plantevernmiddeldirektivet (91/414/EØF) og GMO-direktivet (2001/18/EF).

De konkrete endringene er foretatt i vedleggene IVA og IVB til direktiv 1998/8/EF. 

Merknader:

Bestemmelsene i biociddirektivet - 1998/8/EF - er gjennomført i forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidholdige produkter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Direktiv 2006/50/EF vil medføre behov for endringer i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgruppen for biociddirektivet og er i kontakt med berørte parter.

Vurdering

Rettsakten er funnet relevant og akseptabel.

Endringene som innføres gjennom bestemmelser i direktiv 2006/50/EF anses som en forbedring av regelverket.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2005)234
Rettsaktnr.: 2006/50/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/08/EF
Celexnr.: 32006L0050

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.06.2006
Frist returnering standardskjema: 18.07.2006
Dato returnert standardskjema: 29.08.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 014/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: