Vet - TSE

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1053/2003 av 19. juni 2003 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 vedrørende hurtigtester...

Commission Regulation (EC) No 1053/2003 of 19 June 2003 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards rapid tests...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.08.2003

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 42/2006 av 28. april 2006. Den ble gjennomført ved forskrfit 7. juli 2005 nr. 816 om endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer Hellas’ nasjonale referanse-laboratorium for TSE.

Listen over hurtigtester som er godkjent for TSE overvåking endres:
1)       En av hurtigtestene endrer markedsføringsnavn.
2)       The Scientific Steering Committee anbefaler at to nye tester føyes til listen. Begge produsenter har fremlagt data som viser at testene også kan brukes for å overvåke TSE hos sau.
Det tilføyes krav til hurtigtest-produsent for å sikre at godkjent hurtigtest holder samme prestasjonsnivå etter godkjenning. Videre tilføyes en prosedyre som må utføres før mulige modifikasjoner av testen eller testprotokollen kan gjøres.

Merknader

Rettsakten må som forordning gjøres gjeldende som norsk forskrift. Det gjøres ved å ta inn henvisning i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i juli 2003.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1053/2003
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32003R1053

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.06.2003
Frist returnering standardskjema: 01.08.2003
Dato returnert standardskjema: 08.09.2003
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.08.2006

Lenker