Vet - TSE

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1139/2003 av 27. juni 2003 som endrer forordning (EF) nr. 999/2001 angående overvåkingsprogrammer og spesifisert risikomateriale...

Commission Regulation (EC) No 1139/2003 of 27 June 2003 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards monitoring programmes and specified risk material...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.08.2003

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 42/2006 av 28. april 2006. Den er gjennomført ved forskrift 7. juli 2005 nr. 816 om endring i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE).

Sammendrag av innhold

Rettsakten åpner for at land kan teste færre småfe enn det som er satt opp i tabell over antall dyr som skal testes for overførbare spongiforme encefalopatier(TSE). Antallet skal uansett ikke være færre enn 25% av antall avlivede søyer pr år. Fra 1. oktober 2003 skal et visst antall småfe eldre enn 12 måneder fra infiserte flokker testes mhp TSE.

Rettsakten endrer bestemmelsene om SRM i vedlegg XI, blant annet:

  • Ileum fra alle småfe uansett alder inkluderes som SRM. 
  • Tonsiller hos storfe uansett alder inkluderes som SRM, mot tidligere bare for storfe over 12 mndr.

Rettsakten gir spesifikke krav til nedskjæring av hodekjøtt av storfe over 12 mndr. enten det skjer umiddelbart etter slakting på slakteri, eller etter håndtering og evt. lagring evt. transport til annen virksomhet.
Rettsakten gir myndighetene anledning til å tillate:

  • At ryggmarg fra småfe over 12. mndr. fjernes i nedskjæringsvirksomheter som har særskilt godkjenning til det
  • At ryggsøylen fra storfe over 12 mndr. fjernes fra slaktet eller deler av slaktet i dertil særlig godkjente, kontrollerte og registrerte slakterforretninger
  • At hodekjøtt fra storfe over 12 mndr. tas ut i nedskjæringsvirksomhet som har særlig godkjenning til det.

Rettsakten åpner for at myndighetene i ett land kan tillate forsendelse av hoder og slakt som inneholder SRM til et annet medlemsland i EØS forutsatt at denne medlemsstaten har akseptert å motta dette og har godkjent de særlige betingelsene for slik forsendelse.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).


Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i august 2003.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1139/2003
Basis rettsaktnr.: 0999/2001
Celexnr.: 32003R1139

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.07.2003
Frist returnering standardskjema: 01.09.2003
Dato returnert standardskjema: 08.09.2003
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2006
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.08.2006

Lenker