Vet - TSE

Kommisjonsforordning (EF) nr. 876/2004 av 28. april 2004 om endring av vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder handel med sau og geit til avl...

Commission Regulation (EC) No 876/2004 of 29 April 2004 amending Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards trade in ovine and caprine animals for breeding...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.04.2004

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 42/2006 av 28. april 2006. Den er gjennomført ved forskrift 7. juli 2005 nr. 816 om endring i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE). Forskrift 31. desember 1998 nr. 1480 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe er erstattet med ny forskrift, og ved fastsettelse av den ble det valgt å ta alle bestemmelser om TSE inn i TSE-forskriften. Det var derfor ikke nødvendig med endring i handelsforskriften for småfe.

Sammendrag av innhold

Rettsakten viderefører bestemmelsene i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 slik at det ikke legges restriksjoner på handel med avlsdyr av sau og geit som har prionproteingenotype ARR/ARR. Overvåkingskravene for besetninger som skal selge avlsdyr, endres, slik at de avspeiler den nye sterkere innsatsen for å utrydde skrapesjuke.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) og forskrift 31. desember 1998 nr. 1480 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i juni 2004.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0876/2004
Basis rettsaktnr.: 0999/2001
Celexnr.: 32004R0876

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2004
Frist returnering standardskjema: 26.06.2004
Dato returnert standardskjema: 26.10.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.08.2006

Lenker