Eksisterende programmet

Kommisjonsrekommandasjon 2006/283 av 11. april 2006 om risikoforanstaltninger for visse stoffer...

Commission Recommendation 2006/283 of 11 April 2006 on risk reduction measures for certain substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.05.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.05.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rekommendasjonen ble vedtatt 11. april 2006 og innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2006 ved EØS-komite beslutning nr. 117/2006.

Sammendrag av innholdet:

Forordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer fastsetter regler for vurdering av helse- og miljørisiko for eksisterende stoffer, og for å foreslå tiltak for å begrense helse- og miljørisiko. De endelige risikovurderingsrapportene og risikoreduksjonstiltaksrapportene for de ulike stoffene blir brukt som grunnlagsdokumenter i EUs gruppe for klassifisering og merking av farlige kjemikalier og i EUs arbeidsmiljøgruppe der EUs grenseverdier settes og som grunnlag for eventuelle tiltak gjennom annen lovgivning, f.eks. gjennom begrensningsdirektivet (76/769/EØF).

Stoffene som omfattes oppføres på en prioritetsliste og et land får ansvar for å være rapportør. Det faller krav på produsenter og importører til å sende tilgjengelig dokumentasjon om helse- og miljøeffekter og eksponering for stoffene og eventuelt foreta tester dersom det mangler dokumentasjon (innen 12 mnd etter publisering i EF-tidende). Kravet faller formelt på hver enkelt produsent/importør, men industrien samarbeider om å skaffe til veie dokumentasjon/utføre testing og deler kostnadene ved dette. I praksis er det derfor gjerne en enkelt produsent som foretar eventuell testing.

Rekommendasjon 2006/283 (publisert i Official Journal 13. april 2006 L 104) omhandler resultatene av risikovurderinger og risikoreduksjonsstrategier for følgende stoffer: dibutylftalat, 3,4-dikloranilin, etylendiamintetraacetat, metylacetat, tetranatriumetylendiamintetraacetat, diisodecylftalat, 1,2-benzendicarboxylsyre di-C9-11-forgrenet alkylstere C10-rige, diisononylftalat, 1,2-benzendicarboxylsyre de-C8-10-forgrenet alkylestere C9-rige, n-pentan og monokloreddiksyre.

Merknader:

Forordning (EF) nr. 793/93 er implementert gjennom forskrift om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer fastsatt 4. mai 1995.

Arbeidet som gjøres med risikovurderinger og risikoreduksjonsstrategier er positivt. Bestemmelser nedfelt i et eventuelt regelverk kan imidlertid bli svært forskjellige fra anbefalinger i rekommendasjoner.

Sakkyndige instansers merknader:

Norge deltar i ekspertsamarbeidet under forordningen og er også i kontakt med berørte parter.

Vurdering

Rekommendasjonen er relevant og akseptabel.

Man er ikke juridisk forpliktet til å følge retningslinjer nedfelt i en rekommendasjon. Rekommendasjonen vil først få slike konsekvenser når det blir fremmet forslag til regelverk.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/283/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/769/EF
Celexnr.: 32006H0283

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.04.2006
Frist returnering standardskjema: 30.04.2006
Dato returnert standardskjema: 26.05.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 117/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen