Såvarer - floghavre

Kommisjonsdirektiv 2006/47/EF av 23. mai 2006 om fastsettelse av særlige krav som gjelder for innhold av Avena fatua i såkorn (kodifisert (sammenfattet) utgave)...

Commission Directive 2006/47/EC of 23 May 2006 laying down special conditions concerning the presence of Avena fatua in cereal seed (Codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.06.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2006 ved EØS-komiteens beslutning nr 143/2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en ny, ajourført utgave av det tidligere kommisjonsdirektiv 74/268/EØF om fastsettelse av særlige krav som gjelder for innhold av Avena fatua (floghavre) i frø av jordbruksvekster og såkorn, med senere endringer. 74/268/EF er senest endret ved kommisjonsdirektiv 78/511/EØF. Den nye rettsakten, kommisjonsdirektiv 2006/47/EF, opphever 74/268/EF.

Bakgrunnen for fastsettelse av et nytt direktiv er at kommisjonsdirektiv 74/268/EØF med de senere endringer, har blitt noe uoversiktlig, og det var derfor hensiktsmessig å foreta en ajourføring. Innholdsmessig er det ikke gjort endringer i kommisjonsdirektiv 2006/47/EF i forhold til det tidligere direktivet.

Rettsakten omhandler forøvrig medlemslandenes rett til å kreve framlagt et offisielt sertifikat ved omsetning av såkornpartier, og som dokumenterer at det ved vekstkontroll og/eller prøvetaking av partiet ikke er gjort funn av floghavre.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Rettsakten medfører behov for endring i hjemmelsgrunnlaget for nevnte forskrift i og med at det opphevede kommisjonsdirektiv 74/268/EØF er tatt inn der. Dette nye kommisjonsdirektivet 2006/47/EF skal da erstatte det tidligere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er kun en ny, teknisk ajourført endring av det tidligere kommisjonsdirektiv 74/268/EØF. Det er ikke gjort faktiske, faglige endringer i det nye direktivet. Slik det nye direktivet fremstår vil det gi ajourført og bedre oversikt over de aktuelle bestemmelsene.

De faktiske bestemmelser er, gjennom tidligere implementering av 74/268/EØF, allerede innarbeidet i norsk rett.

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Notatet er godkjent av Seksjon for planteproduksjon og husdyrbruk, Landbruks- og matdepartementet

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/47/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0047

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.05.2006
Frist returnering standardskjema: 05.07.2006
Dato returnert standardskjema: 03.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 143/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.08.2006
Høringsfrist: 17.10.2006
Frist for gjennomføring: 21.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker