Kommisjonsdirektiv 2005/38/EF av 6. juni 2005 om prøvetaking og analysemetoder for offentlig kontroll av innhold av fusarium-toksiner i matvarer...

Kommisjonsdirektiv 2005/38/EF av 6. juni 2005 om prøvetaking og analysemetoder for offentlig kontroll av innhold av fusarium-toksiner i matvarer...

Commission Directive 2005/38/EC of 6 June 2005 laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels of Fusarium toxins in foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.03.2006

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.08.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. mars 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler prøvetakingsmetoder og analysemetoder for offentlig kontroll av innhold av flere fusarium-toksiner i matvarer. Prøvetakingsmetodene skal sikre at analyseresultater er mest mulig i samsvar med innholdet av disse mykotoksinene i kornvarer. I tillegg vil bruk av kriterier for bruk av analysemetoder kunne sikre at analyseresultater gir et best mulig bilde av mykotoksininnhold i en matvare.

Merknader

Forskrift nr 1028 av 27. september 2001, om forurensende stoffer i næringsmidler vil måtte endres.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant akseptabel.
Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Fiskeri- ogkystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- oghandelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/38/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0038

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.06.2005
Frist returnering standardskjema: 20.08.2005
Dato returnert standardskjema: 25.08.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 011/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker